Merikartoille ja väylille vaiheittain käyttöön uusi korkeusjärjestelmä N2000 (Baltic Sea Chart Datum 2000)

Liikenne- ja Viestintävirasto, Traficom on aloittanut vaiheittaisen siirtymisen N2000-korkeusjärjestelmään merellisissä toiminnoissaan.
Vähitellen se alkaa näkyä myös merenkulkijoille ja muille vesillä liikkujille erilaisten tuotteiden ja palvelujen kautta.

Miksi muutos tehdään? Mitä hyötyä muutoksesta on?
Muutoksen myötä siirrytään ilmoittamaan syvyys- ja väylätiedot maankuoreen sidotussa N2000- korkeusjärjestelmässä aiempien keskiveteen ja NN-järjestelmään sidottujen järjestelmien sijaan. Muutos yhtenäistää ja selkeyttää tilannetta merikartoilla ja väylillä sekä huomioi maan kohoamisen vaikutuksen. Uudistuksen myötä merenkulun turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus paranee.

Taustalla on sekä säädöspohjaan että käytännön toimintaan liittyviä uudistustarpeita. Julkishallinnon suositus 163 määrittelee N2000-korkeusjärjärjestelmän Suomen valtakunnalliseksi korkeusjärjestelmäksi. Järjestelmä on yhteensopiva eurooppalaisen EVRS-korkeusjärjestelmän kanssa. Itämeren maiden merikartoitusviranomaiset ovat sopineet siirtymisestä tähän yhteiseen korkeusjärjestelmään ja että siitä käytetään nimeä Baltic Sea Chart Datum 2000. Suomalaisilla merikartoilla korkeusjärjestelmästä käytetään lyhennettä BSCD (N2000).

Yhteinen korkeusjärjestelmä helpottaa tietojen yhteiskäyttöä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Mikä muuttuu? Miten paljon?
Merialueilla muutoksen suuruus vaihtelee alueittain. Käytännössä esim. merikartan syvyysluvut pienenevät joissain tapauksissa jopa 60–70 cm, koska samassa yhteydessä huomioidaan myös toteutunut maan kohoaminen. Väylien kulkusyvyysarvot pienenevät 0–20 cm alueesta ja väylästä riippuen. Sisävesillä muutos ei vaikuta syvyys- eikä väylätietoihin, sillä vertaustason korkeudeksi valitaan likipitäen nykyisen NNkorkeusjärjestelmän vertaustason korkeutta vastaava N2000-arvo.

Yleiskuva  korkeusjärjestelmän muutoksesta

Miten muutos tulee huomioida? Kuinka muutos näkyy merenkulkijoille ja muille vesillä liikkujille?

Vesillä liikkujan tulee jatkossa huomioida entistä tarkemmin Ilmatieteen laitoksen antamat reaaliaikaiset vedenkorkeushavainnot ja ennustettu vedenkorkeus rannikkoasemilla. Käytännön tasolla N2000-järjestelmässä vedenkorkeuslukemat ovat jatkossa suurempia eli niin sanottua plus-vettä on aiempaa enemmän. Siten vedenkorkeustiedon merkitys aluksen turvallista syväystä harkittaessa tulee uudessa järjestelmässä korostumaan.

Kulkusyvyysarvo ja vedenkorkeustieto yhdistettynä antaa saman käytettävissä olevan väylän kulkusyvyyden kuin nykyisessäkin järjestelmässä. Todellisuudessa vesi ei siis häviä väyliltä mihinkään.

Merikartoilla uusi korkeusjärjestelmä tulee näkymään vuodesta 2020 alkaen ja siirtymäajan kestoksi on arvioitu 6–8 vuotta. Kullakin kartalla käytetty vertaustaso on kerrottu kartan vasemmassa yläreunassa. Lisäksi uuteen korkeusjärjestelmään siirtymistä selkeyttämään on kartan vasempaan alareunaan lisätty käytetyn korkeusjärjestelmän lyhenne. Kartoilla, joiden syvyystiedot on ilmoitettu keskivedestä (Mean Sea Level), käytetään lyhennettä MSL, ja kartoilla, joiden syvyystiedot ovat N2000-järjes­tel­mäs­sä, käytetään lyhennettä BSCD (N2000). Merikarttasarjoissa merkintä löytyy etukannen sisäpuolelta.

Esimerkki N2000 merkinnästä merikartalla

Uudistus edellyttää merikartoitus- ja väylätietojen muuntamista sekä uusittujen merikarttojen julkaisua. Etenemisestä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Lisätiedot
Projektipäällikkö Janina Tapia Cotrino,
Traficom p. 029 534
6756
janina.tapiacotrino(at)traficom.fi


Perämeri, Merenkurkku ja Selkämeren pohjoisosa, kauppamerenkulun väylät ja satamat
Ylitarkastaja Jarkko Hirvelä,
Väylävirasto p. 029 534 3384
jarkko.hirvela(at)vayla.fi

Saaristomeri, Suomenlahti, Selkämeren eteläosa, Ahvenanmeri, kauppamerenkulun väylät ja satamat,
Yksikönpäällikkö Simo Kerkelä,
Väylävirasto, p. 029 534 3354
simo.kerkela(at)vayla.fi

Koko Suomi, Matalaväylät,
Ylitarkastaja Sami Saarela,
Traficom p. 029 534 6169
sami.saarela(at)traficom.fi

N2000-korkeusjärjestelmä / Usein kysytyt kysymykset

Mitä N2000-korkeusjärjestelmään siirtyminen käytännössä tarkoittaa?

N2000-korkeusjärjestelmässä syvyys- ja väylätiedot maankuoreen sidotussa korkeusjärjestelmässä aiempien keskiveteen ja NN-järjestelmään sidottujen järjestelmien sijaan.

Käytännön tasolla N2000-järjestelmässä vedenkorkeuslukemat ovat jatkossa suurempia eli niin sanottua plus-vettä on aiempaa enemmän. Vesillä liikkujan tulee jatkossa huomioida entistä tarkemmin Ilmatieteen laitoksen antamat reaaliaikaiset havainnot ja ennustettu vedenkorkeus rannikkoasemilla.

Miksi uuteen korkeusjärjestelmään siirrytään? Mitä hyötyä muutoksesta on?

Taustalla on sekä säädöspohjaan että käytännön toimintaan liittyviä uudistustarpeita. Julkishallinnon suositus 163 määrittelee N2000-korkeusjärjestelmän Suomen valtakunnalliseksi korkeusjärjestelmäksi. Myös Itämeren maiden merikartoitusviranomaiset ovat sopineet siirtymisestä tähän yhteiseen korkeusjärjestelmään.

Järjestelmä on yhteensopiva eurooppalaisen korkeusjärjestelmän kanssa ja yhteinen korkeusjärjestelmä helpottaa tietojen yhteiskäyttöä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Muutos yhtenäistää ja selkeyttää tilannetta merikartoilla ja väylillä sekä huomioi maan kohoamisen vaikutuksen. Uudistuksen myötä merenkulun turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus paranee.