Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä vesikulkuneuvolla liikkumisen kieltäminen Vesijärven sataman väyläosalla sekä väylän ulkopuolisella vesialueella 2.7.2022

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrää vesikulkuneuvolla liikkumisen kiellon 2.7.2022 klo 14.30-17.00 Vesijärven sataman väyläosalle sekä väylän ulkopuoliselle vesialueelle oheisen liitekartan mukaisesti.

Perustelut

Vesiliikenteen liikkumisen määräaikainen kieltäminen alueella on vesiliikennelain 101 §:n nojalla tarpeellinen kilpailijoiden turvallisuuden varmistamiseksi. 

Poikkeamat kiellosta tai rajoituksesta

Päätös ei koske virka-, ensihoito- ja pelastustehtävien suorittamiseksi,Puolustusvoimien toiminnan varmistamiseksi sekä muusta vastaavasta syystä välttämätöntä vesikulkuneuvolla liikkumista. 

Voimaantulo

Päätös on voimassa 2.7.2022 klo 14.30-17.00 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kuulutusaika

Kuulutusaika on 10.5.-16.6.2022

Kuulutus on julkaistu 10.5.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksen hakeminen

Asianosaiset, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, saavat hakea oikaisua tähän päätökseen vaatimalla päätöksen oikaisemista Traficomilta. 

Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksesta käyvät ilmi päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.

Lisätietoja

Johtava asiantutija Anna Mesimäki
p. 029 534 6163
Sähköposti: anna.mesimaki@traficom.fi