Lausuntopyyntö: Euroopan komission lyhyen kantaman radiolähettimien päätöksen päivitys, 5G-käyttö 66-71 GHz:n taajuusalueella, satelliittijärjestelmät alle 1 GHz:n taajuuksilla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja SRD-laitteiden eli lyhyen kantaman radiolähettimien käytöstä tulevaisuudessa, 5G-käytöstä taajuusalueella 66-71 GHz sekä satelliittijärjestelmien käyttöönotosta.

Euroopan viestintäkomitea (ECC) hyväksyi kokouksessaan 16.-20.11.2020 kaksi CEPT:n raporttiluonnosta ja yhden muutetun suosituksen julkiselle lausuntokierrokselle. 

Lyhyen kantaman radiolaitteita (SRD) käytetään hyvin yleisesti arkielämässä. Ne voivat olla esim. langattomia lähiverkkoja, radio-ohjattavia leluja, hälyttimiä, lämpömittareita tai ovenavaajia. SRD-laitteet ovat tyypillisiä massamarkkinoiden tuotteita, joita on helppo hankkia, käyttää, kuljettaa mukana ja viedä maasta toiseen. Jotta radiolaitteet eivät häiritsisi muita radiolaitteita tai häiriintyisi muista radiolaitteista, niiden tulee täyttää niille EU-alueella asetetut vaatimukset. EU-alueella saa myydä ja käyttää vain radiolaitteita, jotka täyttävät niille asetetut vaatimukset.

5G-verkot mahdollistavat yhä nopeammat langattomat yhteydet, enemmän kapasiteettia ja lyhyemmät viiveet. 5G:n moninaisten ominaisuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tutkitaan myös yhä korkeampien taajuuksien käyttöä taajuusalueella 66-71 GHz.

S-PCS-järjestelmät ovat satelliitteihin perustuvia viestintäverkkoja. Alle 1 GHz:n taajuuksilla S-PCS-järjestelmät mahdollistavat vain hitaan datan välittämisen. S-PCS-järjestelmät ovat tarpeen siellä missä ei ole tarjolla maanpäällisiin tukiasemiin perustuvia matkaviestinverkkoja eli avomerellä, autiomaissa, napa-alueilla tai vuoristossa. Käyttäjäryhmiä voivat olla esim. meriliikenne, öljy- ja kaivosteollisuus sekä ympäristötutkimus. 


Draft CEPT Report 77: In response to the EC Permanent Mandate on the “Annual update of the technical annex of the Commission Decision on the technical harmoni-sation of radio spectrum for use by short range devices

EU:n komissiolla on pysyvä mandaatti CEPT:lle ehdottaa vuosittain muutoksia komission päätöksen (2006/771/EC) tekniseen liitteeseen, jossa luetellaan lyhyen kantaman laitteiden (SRD, Short Range Device) lajit ja niiden taajuusalueet, jotka tulee jäsenmaissa osoittaa SRD-laitteiden käyttöön. Laite- tai taajuusaluekohtaisesti on asetettu teho-, kanavointi-, aikasuhde- (duty cycle) tai muita rajoituksia. Hallinnot voivat kuitenkin halutessaan lieventää (mutta ei tiukentaa) annettuja ehtoja, mikäli sillä ei ole vaikutusta muiden SRD-laitteiden käyttöön. 
Lisäksi taajuusalueilla 874-876 MHz ja 915-921 MHz toimivia SRD-laitteita koskee erillinen päätös (EU) 2018/1538, johon tässä CEPT-raportissa myös ehdotetaan eräitä muutoksia. 

Draft CEPT Report 77 ehdottaa komission päätöksen 2006/771/EC tekniseen liitteeseen lisättäväksi ydinmagneettiseen resonanssiin (NMR, Nuclear Magnetic Resonance) perustuville mittalaitteille taajuusalueet 9-148 kHz, 148-5000 kHz, 5000 kHz - 30 MHz ja 30-130 MHz. Kyseessä on induktiiviset laitteet, ja niille on asetettu taajuuskaistakohtaiset magneettikentän enimmäisrajat. Käyttö on rajattu vain niihin NMR-laitteisiin, joissa tutkittava materiaali tai esine sijoitetaan NMR-laitteen sisälle. Raportissa ehdotetaan myös jatkoselvityskohteita SRD-päätöksen tulevia päivityksiä varten. 

Päätökseen (EU) 2018/1538 ehdotetaan tarkennuksia laitteiden toimintaehtoihin, mm. taajuusalueen 917,4-919,4 MHz laajakaistaisille datasiirtolaitteille minimikaistanleveydeksi 600 kHz. 


Draft CEPT Report 78: Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate (Task 3, 66-71 GHz) To develop Least Restrictive Harmonised Technical Conditions suitable for Next-Generation (5G) Terrestrial Wireless Systems for priority Frequency Bands above 24 GHz

CEPT raportti 78 on vastausluonnos komission mandaattiin, jossa on tarkoitus kehittää tekniset ehdot yli 24 GHz:n taajuuksilla toimiville 5G-verkoille. Vastaus käsittelee mandaatin tehtävää 3, jossa on tarkoitus selvittää taajuuskaistan 66-71 GHz teknisiä käyttöehtoja. Tämä taajuuskaista osoitettiin 5G-käyttöön vuoden 2019 maailmanradioviestintäkonferenssissa. Taajuuskaistalla 66-71 GHz olisi tarkoitus tarjota 5G-palveluita ilman radiolupaa (ns. luvasta vapaa taajuusalue). 5G-teknologia voisi mahdollistaa paremman laatuisia ja monipuolisempia palveluita kuin samalla taajuusalueella toimivilla langattomilla lähiverkkoteknologioilla (esim. WiGig/60 GHz Wi-Fi) voidaan tarjota.

Taajuusalue 57-64 GHz on jo osoitettu mm. yleisille lyhyen kantaman laitteille (generic SRD) ja taajuusalue 57-71 GHz laajakaistaisille datasiirtolaitteille. Raporttiluonnoksessa todetaan, että nykyiset SRD-säädökset mahdollistavat taajuuskaistan 66-71 GHz 5G-käytön. Kaikkien 5G-käyttötapausten kattaminen saattaa kuitenkin edellyttää useiden 5G-taajuusalueiden (26 GHz, 42 GHz, 66 GHz) ominaisuuksien yhdistämistä ja on myös epäselvää mahdollistavatko SRD-laitteille säädetyt tekniset vaatimukset kaikkien 5G-teknologian ominaisuuksien hyödyntämistä tällä 66-71 GHz:n taajuusalueella.

Draft revision of ERC Decision (99)06 – annex 1 and 2: ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz) 

Satelliittijärjestelmät tulee ennen niiden käyttöönottoa koordinoida kansainvälisesti. Koska S-PCS-käyttöön on osoitettu vain hyvin rajallinen määrä taajuuksia, uusia järjestelmiä esitetään huomattavasti enemmän kuin niitä todellisuudessa tullaan ottamaan käyttöön. Jotta vain todellisille järjestelmille varataan taajuuksia, tulee ehdokasjärjestelmien täyttää tietyt ehdot, ennen kuin ne voidaan hyväksyä käyttöön Eu-roopan alueella. 

Päätös ERC DEC (99)06 asettaa vaatimukset alle 1 GHz:n taajuuksilla toimiville satelliittijärjestelmille (S-PCS, Satellite Personal Communications System), joilla on tarkoitus palvella Euroopan aluetta. Päätöksen liitteessä 1 on lueteltu ehdokasjärjestelmät ja niiden käyttämät taajuusalueet. Päätöksen liitteessä 2 luetellaan ne ehdokasjärjestelmät, jotka ovat täyttäneet päätöksen liitteen 3 ehdot (milestones). Ehdokasjärjestelmiä on runsaasti, mutta sopivia taajuusalueita vain hyvin rajallinen määrä, joten tarkoituksena on osoittaa taajuudet vain todellisille satelliittijärjestelmille. Päätöstä joudutaan päivittämään aina, kun tulee uusia ehdokasjärjestelmiä tai kun joku ehdo-kasjärjestelmistä on toteutusvaiheessa tai otettu käyttöön.

Päätöksen merkittävin muutosehdotus on Argos-satelliittijärjestelmän lisääminen päätöksen liitteeseen 2. Argos-järjestelmä toimii noin 400 MHz:n taajuudella ja sitä käytetään mm. muuttolintujen seurantaan.

Lisätietoja raportti- ja päätösluonnoksista antaa Petteri Jokela, p. 0295 390 472, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.

ECOn lähettämät lausuntopyynnöt (Ulkoinen linkki)liitteineen.

Pyydämme esittämään yksityiskohtaiset kommentit ja muutosehdotukset dokumenttien sisältöön englanniksi ECOn sivuilta saatavalla lomakkeella 'Template of responses to Public Consultation (Ulkoinen linkki)'.

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös suoraan ECOlle, eco@eco.cept.org.

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja edellä mainituista raportti- ja päätösluonnoksista 4.1.2021 mennessä