Lausuntopyyntö huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiolähetyspalvelujen markkinoilla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta liitteineen televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla.

Liikenne- ja viestintävirasto jatkaa keväällä 2020 menettelyllisiä oikaisuja varten keskeytettyä kansallista kuulemista. Virasto on keskeytyksen aikana arvioinut myös muiden muutosten tarpeellisuutta toimijoilta saatujen lisätietojen pohjalta. 

Virasto on menettelyllisinä oikaisuina täydentänyt päätösluonnoksen asiakirjoja ja poistanut pohjoismaista hintavertailua koskevat viittaukset (keväällä kuulemisella ollut päätösluonnos sivu 25 alaviite 32). Nyt kuulemisella olevaan kokonaisuuteen on tehty menettelyllisten oikaisujen lisäksi myös muita muutoksia toimijoilta saatujen lisätietojen myötä ja markkina-analyysiin on tehty joitakin lisäyksiä ja tarkennuksia. 

Päätösluonnoksen liitteenä olevan markkina-analyysin perusteella Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, että Digitalla on huomattavan markkinavoiman asema antennikapasiteettiin pääsyn, televisiolähetyspalveluiden ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla.

Päätösluonnoksessa Digitalle ehdotetut velvollisuudet säilyvät pääosin samana kuin keväällä 2020 kuulemisella olleessa HMV-päätösluonnoksessa. Velvollisuuksiin on kuitenkin tehty muutoksia siten, että Digitan tulee noudattaa televisiolähetyspalveluiden tarjoamisessa DVB-T-tekniikalla kanavanipussa A Liikenne- ja viestintäviraston määrittämää enimmäishintaa käyttöasteittain välillä 84-100%. Kaikkia radiolähetyspalveluja koskevia velvollisuuksia on täsmennetty koskemaan valtakunnallista radiolähettämistä. Lisäksi päälähetysasemien regulaatiolaskentaan hyväksyttäviä kustannusperusteita on muutettu vastaamaan luotettavammin tehokkaan toimijan kustannuksia.

Virasto on analysoinut televisio- ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinat edellisen kerran vuonna 2015. Nyt kansalliselle kuulemiselle laitetussa päätösluonnoksessa osa Digitalle ehdotetuista velvollisuuksista säilyy samana kuin aiemmassa vuoden 2015 HMV-päätöksessä.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 16.10.2020 mennessä sähköpostitse Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi. Pyydämme merkitsemään lausuntoihin mahdolliset liikesalaisuudet selkeästi sekä asian diaarinumeron 105/960/2018. 

Mikäli lausuntoon sisältyy salassa pidettäviksi katsomianne tietoja, tulee asiakirjasta toimittaa myös sellainen julkinen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu. Salassapitovaatimus on perusteltava. Voitte toimittaa asiakirjat myös salattuna sähköpostina: Ohjeet löytyvät verkkosivultamme Salatun viestin lähettäminen Traficomiin.

Osana televisio- ja radiolähetyspalvelujen huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksen valmistelua ja siihen liittyvää hinnoittelumenetelmän kehittämistä Liikenne- ja viestintävirasto käytti apunaan myös ulkopuolista asiantuntijaa Copenhagen Economics A/S:ää. Liikenne- ja viestintävirasto pyysi Copenhagen Economicsia arvioimaan, miten viraston aiemmin voimassa ollut kustannusten arviointitapa soveltuisi tulevalle sääntelyjaksolle ja miten aiempaa kustannusten arviointimallia voisi kehittää tehokkuuden lisäämiseksi. 

Liikenne- ja viestintävirasto on päivittänyt vuoden 2019 aikana hinnoittelun arvioinnissa käyttämänsä kohtuullisen tuottoprosentin parametrit (ns. WACC-parametrit) televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla. Liikenne- ja viestintävirasto pyysi Copenhagen Economics A/S:ää laatimaan raportin WACC-parametrien päivittämisestä televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoille. Hinnoittelun arvioinnissa käytetyt lopulliset WACC-parametrit on kuvattu sitoutuneen pääoman tuoton parametrien uudelleenmäärittelyä kuvaavassa päätösluonnoksen liitteessä 5. Liikenne- ja viestintävirasto lähettää Copenhagen Economicsin laatiman WACC-raportin pyynnöstä kaikille asianosaisille.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Elina Pesonen, p. 0295 390 641, elina.pesonen(at)traficom.fi

Viestintämarkkina-asiantuntija Hanna Kaiponen, p. 0295 390 308, hanna.kaiponen(at)traficom.fi