Lausuntopyyntö: Lentokoneille tarkoitetut valvomattomat lentopaikat (AGA M1-1)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista määräykseen AGA M1-1, Lentokoneille tarkoitettujen maa-alueilla sijaitsevien valvomattomien lentopaikkojen rakentaminen, pitäminen, palvelut ja varustus. Muutoksessa asetettaisiin vaatimukset valvomattoman lentopaikan hyväksymiselle mittarilentotoimintaan sekä pelastusjärjestelyille. Lausuntoaika päättyy 23.12.2021.

Ehdotuksen mukaan jos mittarilähestymisessä käytettävä ratkaisukorkeus on 500 jalkaa tai sitä ylempi, lentopaikan varustukselle ei asetettaisi muita vaatimuksia kuin päivä- ja/tai yö-VFR-toimintaan vaadittava varustus. Jos taas ratkaisukorkeus on tätä alempi, sovellettaisiin samoja vaatimuksia kuin EU-sääntelyn alaisten lentopaikkojen mittarikiitoteihin. Pelastustoiminnan osalta valvomattoman lentopaikan pitäjän olisi huolehdittava, että pelastusviranomaiset ja muut toimintaan osallistuvat tahot ovat tietoisia lentopaikalle tyypillisen ilmaliikenteen aiheuttamista riskeistä sekä liikkumisesta lentopaikalla. Lisäksi määräysluonnoksessa tarkennetaan lentopaikan pitäjän ja päällikön tehtäviä ja vastuita.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 23.12.2021 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi  tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/267547/03.04.00.00/2021 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja:

tiiminvetäjä Pasi Takala, pasi.takala(at)traficom.fi, puh. 029 534 6121
ylitarkastaja Veli-Matti Sääskilahti, veli-matti.saaskilahti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6064
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, p. 029 534 6039