Lausuntopyyntö: Lentotoiminta kansallisen sääntelyn alaisilla ilma-aluksilla (OPS M2-11)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta OPS M2-11, Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla. Muutostarpeet johtuvat useista EU-lainsäädännön ja kansallisten lakien muutoksista. Määräysmuutosten on tarkoitus tulla voimaan alkukesällä 2022.

Määräysmuutoksessa otetaan huomioon EU:n lentotoiminta-asetuksen 965/2012 liitteeseen VII (Osa NCO) viimeksi tehdyt muutokset sekä määrätään, miltä osin näitä vaatimuksia ei sovelleta kansallisen sääntelyn alaisiin ilma-aluksiin. Lisäksi kansallisille ilma-aluksille asetettaisiin tiettyjä uusia vaatimuksia tarkkuuskorkeusmittarista, kuvaruutunäytön mittarien kahdentamisesta sekä mittarien ja hallintalaitteiden sijoittelusta silloin, kun peräkkäin istuttavaa ilma-alusta on tarkoitus käyttää koulutukseen tai tarkastuslentoihin. Siltä osin kuin vaatimuksista johtuisi muutostöitä tai uusien laitteiden asennusta ilma-aluksiin, vaatimusten täyttämiselle annettaisiin siirtymäaikaa.

Määräyksen OPS M2-11 soveltamisalaan lisättäisiin myös purjelentokoneet ja ilmapallot, siltä osin kuin ne eivät kuulu EU-sääntelyn alaisuuteen. Purjelentokoneiden lentotoimintaan sovellettaisiin pääsääntöisesti EU-vaatimuksia asetuksesta 2018/1976. Koska kansallisen sääntelyn alaisia ilmapalloja ei Suomessa ole, niille ei katsota tarpeelliseksi määrittää erillisiä kansallisia vaatimuksia, vaan sovellettaisiin EU:n ilmapalloasetusta 2018/395. Määräyksessä on kuitenkin poikkeusmahdollisuus.

Määräykseen lisättäisiin uusi kohta 11 ilmoituksenvaraisesta matkustajien kuljetuksesta kaupallisesti tai kerhotoimintana EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetuilla historiallisilla ilma-aluksilla, entisillä sotilaskoneilla tai näiden jäljitelmillä. Tällä on tarkoitus tarkentaa liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 128 §:ssä olevaa vaatimusta.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 6.6.2022 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/516603/03.04.00.00/2020 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, veli-matti.petramo(at)traficom.fi, puh. 029 534 6094
tarkastaja Sami Jänis, sami.janis(at)traficom.fi, p. 029 534 7091 (etenkin helikopterit ja autogirot)
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039