Lausuntopyyntö: Muutos ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevaan määräykseen ANS M1-1

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja ehdotetusta muutoksesta määräykseen ANS M1-1, Suomessa sovellettavat ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt. Määräysmuutoksella on tarkoitus ottaa käyttöön EU-asetuksessa 2020/469 sallittu joustomahdollisuus, jonka perusteella TAF-lentopaikkaennusteet (Terminal Area Forecast) voitaisiin Suomessa jatkossakin julkaista myös lyhyemmällä kuin 9 tunnin voimassaoloajalla.

Asetuksen 2020/469 kohdan MET.TR.220 c) mukaan "Määräajoin annettavan TAFin voimassaoloajan on oltava joko 9, 24 tai 30 tuntia, jollei toimivaltainen viranomainen ole muuta määrännyt ottaen huomioon liikenteen vaatimukset lentopaikoilla, joiden toiminta-aika on alle 9 tuntia". Suomessa 15 lentopaikalla on ollut käytössä yhdeksää tuntia lyhyemmät TAF-ennusteet, joten asetuksessa annetun joustomahdollisuuden käyttöönotto sallisi nykykäytännön jatkamisen. Käytännössä määräykseen ANS M1-1 ehdotetaan lisättäväksi yksi virke, jonka mukaan Suomessa määräajoin annettavan TAF-ennusteen voimassaoloaika voi olla lyhyempi kuin 9 tuntia.

Asetusmuutoksen kyseinen kohta on tulossa sovellettavaksi 5.11.2020 alkaen. Kiireellisen aikataulun vuoksi sekä siksi, että määräyksen muutos on vähäinen eikä muuta nykytilaa, lausuntoaika on tavallista lyhyempi. Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään tällä kierroksella huomiota yksinomaan nyt ehdotettavaan muutokseen, jolla määräykseen lisättäisiin uusi kohta 2.3.1.8. Määräykseen ANS M1-1 on lähitulevaisuudessa odotettavissa myös muita asetuksesta 2020/469 johtuvia muutoksia, joiden yhteydessä määräystä on mahdollisuus kommentoida myös muilta osin.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 1.11.2020 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi  tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/435675/03.04.00.00/2020.

Lisätietoja

ylitarkastaja Varpu Alho, p. 029 534 7163, varpu.alho(at)traficom.fi
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi