Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lausuntopyyntö tietunnelimääräyksestä ja tietunnelien turvallisuusmenettelyjä koskevasta ohjeesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja tietunnelimääräyksen ja tietunnelien turvallisuusmenettelyjä koskevan ohjeen luonnoksista 19.12.2023 mennessä. Traficom on pyytänyt määräyksen ja ohjeen perusvalmisteluvaiheessa kommentteja keskeisimmiksi tunnistetuilta sidosryhmiltä ennen ulkoiselle lausuntokierrokselle lähettämistä. Tietunnelimääräystä ja tietunnelien turvallisuusmenettelyjä koskevan ohjeen lausuntopyyntö on julkaistu lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Määräyksen ja ohjeen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alussa.

Määräyksen ja ohjeen tarkoituksena on päivittää Liikenneviraston ohje Tietunnelien hallinnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet 33/2016 vastaamaan uusia organisaatioita ja Suomessa noudatettavia käytäntöjä. Määräyksen tavoitteena on taata tietunneleiden nykyinen turvallisuustaso olennaisimpien teknisten turvallisuustekijöiden osalta.

Liikenne- ja viestintäviraston tietunnelimääräys koskee teknisiä vaatimuksia. Määräyksellä vahvistetaan tietunnelien turvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset Suomessa. Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräyksen rinnalla ohjeen tietunnelien turvallisuusmenettelyistä (TRAFICOM/314117/03.04.03.06/2023). Suomen tietunnelien turvallisuusmenettelyjä koskeva ohje annetaan erikseen, koska osa tietunnelien turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä ja turvallisuudesta vastaavien tahojen tehtävistä on sen luonteisia, ettei niistä ole mahdollista määrätä määräystasolla.

Ohjeen tarkoituksena on toimia teknisen määräyksen ohella työvälineenä Suomen tietunnelien turvallisuudesta vastaaville tahoille. Ohjeessa täsmennetään EU:n tunneliturvallisuusdirektiivin mukaisia Suomessa noudatettavia hallinnollisia menettelyjä ja käytäntöjä sekä Suomen tietunnelien turvallisuudesta vastaavien tahojen rooleja ja tehtäviä.

Tietunnelimääräyksen ja tietunnelien turvallisuusmenettelyjä koskevan ohjeen tavoitteena on edistää Suomen tieverkon liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Määräyksellä ja ohjeella yhdenmukaistetaan Suomen tietunnelien turvallisuusvaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä.

Määräyksellä pyritään takaamaan Suomen tietunnelien nykyinen turvallisuustaso, joten tietunnelien nykytilanteen mukaiseen varusteluun ja turvallisuusohjeisiin nähden määräyksen vaikutukset ovat lähinnä tarkentavia ja täsmentäviä. Määräystä ja ohjetta valmisteltaessa on tarkasteltu kaikkia Suomessa olevia maantietunneleita. 

Määräyksessä esitetyt vaatimukset eivät lisää jo toteutettujen tietunnelien varustelutasoa, sillä Suomen tunneli-infrastruktuuri täyttää jo nykyisellään pääosin määräyksen tason. Liikenne- ja viestintäviraston tietunnelimääräyksessä määrätään turvallisuusvaatimusten osalta Suomen tietunnelien turvallisuuden minimitaso.

Lausunnon voi antaa lausuntopalvelu.fi -palvelussa tai toimittaa sen Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320 00059 TRAFICOM. Jos lausunto toimitetaan kirjaamoon, lausuntoon pyydetään liittämään asian diaarinumerot TRAFICOM/435710/03.04.03.00/2019 ja TRAFICOM/314117/03.04.03.06/2023.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sami Luoma, p. 029 534 6815, sami.luoma@traficom.fi 

Lakimies Ilona Heiskanen, p. 029 539 0536, ilona.heiskanen@traficom.fi