Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta kesäkuu 2021

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Liikenteeseen ja viestintään liittyvät hallituksen esitykset eduskunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (HE 105/2021 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (HE 102/2021 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (Ulkoinen linkki) (HE 98/2021/vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (HE 96/2021 vp)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimuksiin RID 6/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Ulkoinen linkki) (SopS 42/2021)

Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen RID 1/2021 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Ulkoinen linkki) (SopS 41/2021)

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin M333 ja M334 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Ulkoinen linkki) (SopS 40/2021) h

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M330 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Ulkoinen linkki) (SopS 39/2021)

---

Laki merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki) 679/2021

Laki luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (677/2021)

Laki liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (Ulkoinen linkki)(676/2021)

Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Ulkoinen linkki)(675/2021)

Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (674/2021)

Laki laivavarustelain muuttamisesta ( (Ulkoinen linkki)673/2021)

Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta (Ulkoinen linkki)(672/2021)

Laki alusrekisterilain muuttamisesta (Ulkoinen linkki)(671/2021)

Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (670/2021)

Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (669/2021)

Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (668/2021)

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (607/2021)

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (603/2021)

Vuoden 2021 III lisätalousarvio (Ulkoinen linkki) (591/2021) 

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (581/2021)

Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (580/2021)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (579/2021)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (578/2021)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki)(577/2021)

Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (561/2021)

Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (552/2021)

Laki alusrekisterilain muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (545/2021)

Laki merilain 1 luvun muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (544/2021)

Laki vesiliikennelain muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (543/2021)

Laki rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta (Ulkoinen linkki) (536/2021)

Laki ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta (Ulkoinen linkki) (535/2021)

Laki kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta (Ulkoinen linkki)(534/2021)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta (Ulkoinen linkki)(509/2021)

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (500/2021)

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (486/2021)

Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki)(485/2021)

Laki merilain muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (480/2021)

Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (447/2021)

Laki tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki)(446/2021)

Euroopan unionin lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1068, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2021, asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta sen tiettyjä tehoalueeltaan vähintään 56 kW:n mutta alle 130 kW:n ja vähintään 300 kW:n moottoreilla varustettuja koneita koskevien siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus Euroopan unionin ja Japanin välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen voimaantulosta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1067, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2021, radiotaajuuksien yhdenmukaisesta käytöstä 5945–6425 MHz:n taajuusalueella langattomien liityntäjärjestelmien, kuten langattomien lähiverkkojen (WAS/RLAN-verkkojen) toteuttamista varten (Ulkoinen linkki)

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1061, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta 7 päivänä lokakuuta 2020 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1429 säädetyn viiteajanjakson jatkamisesta (Ulkoinen linkki)

Traficomin antamat määräykset

Määräys UAS-ilmatilavyöhykkeistä (Ulkoinen linkki)

Määräys kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan tutkintovaatimuksista ja koulutuksenjärjestäjän laatujärjestelmän arvioinnista (Ulkoinen linkki)

Määräys vesiliikenteestä kanavilla ja avattavien siltojen kautta (Ulkoinen linkki)

Määräysvakavuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvien ro-ro-matkustaja- alusten liikennöimien merialueiden rajoista (Ulkoinen linkki)

Kuljettajatutkinnon teoriakoemääräys (Ulkoinen linkki)

Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista (Ulkoinen linkki)

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista (Ulkoinen linkki)

Määräys liittymän estopalveluista (Ulkoinen linkki)