Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 20/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta (347/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (Ulkoinen linkki)ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta (354/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan (Ulkoinen linkki)yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta (358/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien (Ulkoinen linkki)tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta (359/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki tieliikennelain muuttamisesta (360/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (365/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen (Ulkoinen linkki)2 §:n muuttamisesta (366/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen 12 § muuttamisesta (371/2020)  (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/636, annettu 8 päivänä toukokuuta 2020, päätöksen 2008/477/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taajuusalueeseen 2 500–2 690 MHz sovellettavien teknisten ehtojen päivittämisestä (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/639, annettu 12 päivänä toukokuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 muuttamisesta suorassa näköyhteydessä tai suoran näköyhteyden ulkopuolella harjoitettavaa toimintaa koskevien vakioskenaarioiden osalta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION SUOSITUS (EU) 2020/648, annettu 13 päivänä toukokuuta 2020, matkustajille ja matkailijoille tarjottavista matkakupongeista vaihtoehtona hinnan palauttamiselle peruutetuista matkapaketeista ja kuljetuspalveluista covid-19-pandemian yhteydessä (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/649, annettu 7 päivänä toukokuuta 2020, Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän asiantuntijakomitean 56. kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen liitteeseen C tehtäviin muutoksiin (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/651, annettu 14 päivänä toukokuuta 2020, unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2019/797 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö nro 127 – Moottoriajoneuvojen hyväksyntää jalankulkijoiden turvallisuuden osalta koskevat yhdenmukaiset vaatimukset [2020/638] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/659, annettu 15 päivänä toukokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU tueksi laaditusta materiaalien, komponenttien sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden arvioinnissa vaadittavia teknisiä asiakirjoja koskevasta yhdenmukaistetusta standardista (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/660, annettu 15 päivänä toukokuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1326 muuttamisesta sähkömekaanisten kontaktorien ja moottorinkäynnistimien, valokaaren sammutuslaitteiden, maallikkokäyttöön tarkoitettujen jakokeskusten sekä trukkien sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (Ulkoinen linkki)GEN M1-9 (TRAFICOM/104945/03.04.00.00/2020) (Ulkoinen linkki)

Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1 (TRAFICOM/543116/03.04.00.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Ajoneuvojen käyttö tiellä (TRAFICOM/420043/03.04.03.00/2019)  (Ulkoinen linkki)

Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset (TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Ajoneuvojen merkki- ja varoitusvalaisimien, työ- ja apuvalaisimien, hälytysajoneuvojen äänimerkinantolaitteiden sekä eräiden ajoneuvojen heijastimien ja heijastavien merkintöjen teknisistä vaatimuksista ja asennuksesta ajoneuvoon (TRAFICOM/527425/03.04.03.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot (TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Valmiussuunnittelun järjestäminen liikennejärjestelmässä (TRAFICOM/308489/03.04.04.00/2019)  (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-