Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 23/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi (88/2020 vp) (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

- 

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/723, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, kolmannen maan myöntämän lentäjien sertifioinnin hyväksymistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/728, annettu 29 päivänä toukokuuta 2020, tiettyihin henkilöautoihin ja kevyihin hyötyajoneuvoihin tarkoitetuissa 12 voltin vaihtovirtageneraattoreissa käytettävän korkean hyötysuhteen generointitoiminnon hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 nojalla (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/721, annettu 19 päivänä toukokuuta 2020, Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 75. istunnossa ja kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean 102. istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteessä VI oleviin 2, 14 ja 18 sääntöön sekä I ja VI lisäykseen, ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen II-1 luvun A-1, B, B-1, B-2–B-4 osaan, kaasuja tai muita alhaisessa lämpötilassa leimahtavia polttoaineita käyttäviä aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön A-1 ja B-1 osaan sekä hengenpelastuslaitteiden heijastinmateriaalien käyttöä ja asentamista koskevaan päätöslauselmaan A.658(16) tehtävien muutosten hyväksymiseen (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/722, annettu 19 päivänä toukokuuta 2020, satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan satamavaltiovalvontakomiteassa kaudella 2020–2024 unionin puolesta esitettävästä kannasta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/736, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen tai toimintarajoitusten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/737 annettu 27 päivänä toukokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan sovellettavuudesta tiettyjen postipalvelujen tarjoamiseen Tanskassa liittyvistä toiminnoista tehtyihin hankintasopimuksiin (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/745, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020, asetuksen (EU) 2018/1042 muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden soveltamispäivien lykkäämiseksi covid-19-pandemian yhteydessä [ilmailu] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/746, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden soveltamispäivien lykkäämiseksi covid-19-pandemian yhteydessä [ilmailu] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/947, annettu 24 päivänä toukokuuta 2019, säännöistä ja menetelmistä miehittämättömien ilma-alusten käytössä (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/740, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta, asetuksen (EU) 2017/1369 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-