Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 24/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä (HE 97/2020 vp) (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 98/2020 vp) (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 101/2020 vp) [mobiilisovellus] (Ulkoinen linkki)

 

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (430/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista (434/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta (435/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki merityöaikalain muuttamisesta (436/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta (437/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki merimiesten vuosilomalain 28 §:n muuttamisesta (438/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki merimiespalvelulain 27 §:n muuttamisesta (439/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta (440/2020) (Ulkoinen linkki)

 

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/759, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/588 muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan tehokkaiden 12V:n vaihtovirtageneraattoreiden käyttöä tietyillä vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivissa henkilöautoissa (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/767, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2020, Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 10 niteeseen III tehtävän muutoksen 91 hyväksymistä sekä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 14 niteeseen I tehdyn muutoksen 13B, liitteeseen 6 tehdyn muutoksen 40C, liitteeseen 3 tehdyn muutoksen 77B ja liitteeseen 15 tehdyn muutoksen 39B soveltamispäivää koskevien eroavuuksien ilmoittamista (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/768, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2020, neuvoston päätöksen (EU) 2016/915 muuttamisesta hiilidioksidipäästöjen kasvun mittaamisessa käytettävän viiteajanjakson osalta covid-19-pandemian seurausten huomioon ottamiseksi CORSIA- järjestelmän yhteydessä (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/777, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 muuttamisesta soveltamispäivien ja tiettyjen siirtymäsäännösten osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi [rautatieliikenne] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/778, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/773 muuttamisesta soveltamispäivien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi [rautatieliikenne] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/779, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/250 muuttamisesta soveltamispäivien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi [rautatieliikenne] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/780, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 445/2011 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/779 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on toimenpiteistä kunnossapidosta vastaavien yksiköiden tiettyjen todistusten ja tiettyjen siirtymäsäännösten voimassaolon jatkamisesta covid-19-pandemian vuoksi [rautatieliikenne] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/781, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/545 muuttamisesta soveltamispäivien ja tiettyjen siirtymäsäännösten osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi [rautatieliikenne] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/782, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, delegoitujen asetusten (EU) 2018/761 ja (EU) 2018/762 muuttamisesta niiden soveltamispäivien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan jatkamisen vuoksi [rautatieliikenne] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/783, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, päätöksen 2012/757/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä muun turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä hoitavan rautatiehenkilöstön kuin veturinkuljettajien määräaikaisten lääkärintarkastusten tiheyden mukauttamiseksi covid-19-pandemian vuoksi (Ulkoinen linkki)

 

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Kuljettajantutkinnon teoriakoemääräys (TRAFICOM/523973/03.04.03.00/2019) (Ulkoinen linkki)

 

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-