Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 25/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta (468/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä (471/2020) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta (472/2020) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1107/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä [EUVL L 191, 16.6.2020] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta [EUVL L 193, 17.6.2020] (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/791, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2020, Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön teknisten kysymysten asiantuntijakomission 13. kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta tavaravaunuja, kalustoyksiköiden merkintöjä ja liikkuvan kaluston melua koskeviin yhtenäisiin teknisiin määräyksiin tehtävien muutosten hyväksymiseen sekä kunnossapidosta vastaavien yksiköiden sertifiointia ja tarkastamista koskevien sääntöjen ja kansallisia kalustorekistereitä koskevien eritelmien kokonaisvaltaisen tarkistuksen hyväksymiseen [OTIF/CTE] (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON LENTOLIIKENNETTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUKAISESTI PERUSTETUN EUROOPAN UNIONIN JA SVEITSIN LENTOLIIKENNEKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2020, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen korvaamisesta [2020/799] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/857, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/517 mukaisesti Euroopan komission ja .eu- aluetunnusrekisterin välillä tehtävään sopimukseen sisällytettävistä periaatteista [verkkotunnus] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/858, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/732 muuttamisesta sen soveltamispäivän lykkäämisen osalta [tieliikenne] (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/848, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2020, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevässä maailmanfoorumissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi E-sääntöihin nro 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 ja 152, ehdotuksista muutoksiksi maailmanlaajuisiin teknisiin sääntöihin (GTR) nro 3, 6, 7, 16 ja 19, ehdotuksesta muutokseksi konsolidoituun päätöslauselmaan R.E.3 ja ehdotuksista viideksi moottoriajoneuvojen turvallisuuteen, päästöihin ja automaatioon liittyväksi uudeksi E-säännöksi (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/853, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/854, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, Italian valtuuttamisesta neuvottelemaan ja tekemään Sveitsin kanssa sopimus kabotaasiliikenteen sallimisesta linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

Laki lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (56/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta (57/2020) (Ulkoinen linkki)