Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 26/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (489/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisestä lentoliikennesopimuksesta (490/2020) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/359, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta [EUVL L 203, 26.6.2020] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/886, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 italiankielisen toisinnon oikaisemisesta (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (58/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (59/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisestä lentoliikennesopimuksesta (60/2020) (Ulkoinen linkki)