Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 29/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (579/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (580/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (582/2020][mobiilisovellus] (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

E-sääntö nro 12 – Ajoneuvojen hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset kuljettajan suojaamiseksi törmäyksessä ohjausmekanismia vasten [2020/1021] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1025, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan soveltamisesta rautateiden rahtiliikenteeseen Sloveniassa (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1026, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2020, Euroopan unionin ja Japanin välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (Ulkoinen linkki)

Euroopan unionin ja Japanin välinen sopimus siviili-ilmailun turvallisuudesta [EUVL L 229, 16.7.2020] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1035, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2020, henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden vahvistamisesta tai muuttamisesta kalenterivuoden 2018 osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 mukaisesti (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1023, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1765 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rajat ylittävästä tietojenvaihdosta kansallisten mobiililaitteissa käytettävien kontaktien jäljitys- ja varoitussovellusten välillä COVID-19-pandemian torjumiseksi (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/1052, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2020, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun neuvoston suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/797, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä [EUVL L 230, 17.7.2020] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2019/796, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä  [EUVL L 230, 17.7.2020] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta [EUVL L 230, 17.7.2020] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2018/985, annettu 12 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen ja niiden moottorien ympäristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevien vaatimusten osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 kumoamisesta [EUVL L 230, 17.7.2020] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2015/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnässä sovellettavien, ajoneuvojen jarruttamista koskevien vaatimusten osalta [EUVL L 230, 17.7.2020] (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1040, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020, asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1058, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2020, delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 muuttamisesta kahden uuden miehittämättömien ilma- alusjärjestelmien luokan käyttöön ottamiseksi (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-