Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 42

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 54/2019 vp) (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

-

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1700, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 808/2004, (EY) N:o 452/2008 ja (EY) N:o 1338/2008 muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1729, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevasta yhdenmukaistetusta standardista, joka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EY) N:o 1221/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY viitesäännökset sisältävien unionin säädösten tueksi (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1733, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 nojalla tehdystä arvioinnista, joka koskee Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämää väliaikaista poikkeusta tietyistä komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 säännöksistä (Ulkoinen linkki)

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntö nro 17 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää istuimien, niiden kiinnityspisteiden ja mahdollisten pääntukien osalta 2019/1723 (Ulkoinen linkki)

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 80 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat suurten henkilöajoneuvojen istuinten hyväksymistä ja tällaisten ajoneuvojen hyväksymistä istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuuden osalta 2019/1724 (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2018/1832, annettu 5 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) 2017/1151 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjä koskevien tyyppihyväksyntätestien parantamiseksi, mukaan luettuina käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen ja todellisiin ajonaikaisiin päästöihin sekä polttoaineen ja sähköenergian kulutuksen seurantalaitteiden käyttöönottoon liittyvät testit (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Katsastustoimipaikan tilat ja laitteet (TRAFICOM/94445/03.04.03.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-