Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 43

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi (HE 64/2019 vp) (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

-

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Komission Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1741, annettu 23 päivänä syyskuuta 2019, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/2006 mukaisissa jäsenvaltioilta edellytettävissä ilmoituksissa annettavien tietojen muodosta ja antamistiheydestä (Ulkoinen linkki)

Komission Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1742, annettu 17 päivänä lokakuuta 2019, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013 noudattamisesta maksuvyöhykkeiden yksikköhinnoissa (Ulkoinen linkki)

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1745, annettu 13 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU täydentämisestä ja muuttamisesta siltä osin kuin kyse on L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteistä, sisävesialusten maasähkönsyötöstä, vedyn jakelusta maantieliikennettä varten ja maakaasun jakelusta maantie- ja vesiliikennettä varten sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/674 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1747, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjä ohjaamomiehistön lupakirjoja ja todistuksia koskevista vaatimuksista sekä koulutusorganisaatioita ja toimivaltaisia viranomaisia koskevista säännöistä (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2019/1749, annettu 14 päivänä lokakuuta 2019, Irlannin esittämästä pyynnöstä osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin, jotka koskevat laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella vastaavaa Euroopan unionin virastoa (eu-LISA) (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1780, annettu 23 päivänä syyskuuta 2019, vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintoihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1986 kumoamisesta (sähköiset lomakkeet) (Ulkoinen linkki)

Komission asetus (EU) 2019/1781 annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta sähkömoottoreille ja taajuusmuuttajille, asetuksen (EY) N:o 641/2009 muuttamisesta erillisten ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 640/2009 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission asetus 2019/1783, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta pienten, keskikokoisten ja suurten muuntajien osalta 21 päivänä toukokuuta 2014 annetun asetuksen (EU) N:o 548/2014 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1744, annettu 17 päivänä syyskuuta 2019, sisävesiliikenteen elektronisia alusten ilmoittautumisjärjestelmiä koskevista teknisistä eritelmistä ja asetuksen (EU) N:o 164/2010 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2016/1790 annettu 12 päivänä helmikuuta 2016, tarkistuksen 3 tekemisestä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Ratarekisteriä koskevan määräyksen kumoaminen (TRAFICOM/313297/03.04.02.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-