Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 48

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 92/2019 vp)[huoltovarmuus] (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Vuoden 2019 IV lisätalousarvio (1090/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun, eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin sekä mainittuun yleissopimukseen ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään IS-säännöstöön tehdyistä muutoksista (1092/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston asetuksen (Ulkoinen linkki)muuttamisesta (1093/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen (Ulkoinen linkki)turvallisuuden varmistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta (1094/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa (1101/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta (1102/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta (1103/2019) (Ulkoinen linkki)

 

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1936, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1956, annettu 26 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU tueksi laadituista tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2019/1961, annettu 17 päivänä lokakuuta 2019, luokkiin CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ja SECRET UE/EU SECRET kuuluvien tietojen käsittelyä koskevista soveltamissäännöistä (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2019/1962, annettu 17 päivänä lokakuuta 2019, luokkaan RESTREINT UE/EU RESTRICTED kuuluvien tietojen käsittelyä koskevista soveltamissäännöistä (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2019/1963, annettu 17 päivänä lokakuuta 2019, yhteisöturvallisuutta turvallisuusluokiteltujen hankintasopimusten yhteydessä koskevista soveltamissäännöistä (Ulkoinen linkki)

 

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen (Ulkoinen linkki)liitteen II-1 ja IV lukuun, eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin sekä mainittuun yleissopimukseen ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään IS-säännöstöön tehdyistä muutoksista (85/2019) (Ulkoinen linkki)