Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 50

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta (1165/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki pelastuslain 89 ja 90 §:n muuttamisesta (1166/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta (1171/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta (1174/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun (Ulkoinen linkki)

lain muuttamisesta (1175/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki tullilain 76 §:n muuttamisesta (1180/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta (1181/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta (1184/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 31 ja 42 c §:n muuttamisesta (1188/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki postilain 38 §:n muuttamisesta (1189/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki liikenteen palveluista annetun lain 231 §:n muuttamisesta (1190/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta (1222/2019) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2105, annettu 9 päivänä joulukuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen tai toimintarajoitusten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/2106, annettu 21 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisellä niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskevalla sopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sopimuksen liitteiden I ja II muuttamiseen (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/2107, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 9 (Maahantulon helpottaminen) olevan 9 luvun tarkistamiseen matkustajarekisteritietoja koskevien standardien ja suositeltujen menettelytapojen osalta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2118, annettu 10 päivänä joulukuuta 2019, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien ajoneuvojen teräspyörien tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1693 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 14 – Ajoneuvojen hyväksyntää turvavöiden kiinnityspisteiden osalta koskevat yhdenmukaiset vaatimukset [2019/2141] (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 145 – Ajoneuvojen hyväksyntään liittyvät yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ISOFIX- kiinnitysjärjestelmiä, ISOFIX-ylähihnakiinnityspisteitä ja kokoluokan i istuinpaikkoja [2019/2142] (Ulkoinen linkki)

ETA:n sekakomitean päätökset, annettu 9 päivänä helmikuuta 2018, ETA-sopimuksen liitteiden muuttamisesta [EUVL L 323; tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen/sähköinen viestintä, audiovisuaaliset palvelut ja tietoyhteiskunta/liikenne/julkiset hankinnat/ympäristö/tilastot] (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavat tiedot ja hintatietojen esilläpito (TRAFICOM/432625/03.04.03.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Alusten katsastukset (TRAFICOM/79524/03.04.01.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Laivanisännän suorittama omavalvonta (TRAFICOM/58623/03.04.01.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien matkustaja-alusten turvallisuus (TRAFICOM/523334/03.04.01.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten esteettömyys julkisessa liikenteessä (TRAFICOM/530729/03.04.01.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Matkustaja-aluksella olevien henkilöiden lukumäärän ilmoittaminen (TRAFICOM/75226/03.04.01.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2, III ja XI-1 lukuun sekä eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin tehdyistä muutoksista (86/2019) (Ulkoinen linkki)