Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 51

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuraava säädösseuranta julkaistaan viikolla 3.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2019 vp) (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus asuinympäristöstä ja ruokahuollosta kalastusaluksella (1257/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta (1258/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta (1259/2019) (Ulkoinen linkki)

Sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista (1286/2019) (Ulkoinen linkki)

Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista (1287/2019) (Ulkoinen linkki)

Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1288/2019) (Ulkoinen linkki)

Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen 4 §:n ja liitteen kohdan 2 muuttamisesta (1291/2019) (Ulkoinen linkki)

Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista (1293/2019) (Ulkoinen linkki)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta (1308/2019) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2144, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/858 muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 sekä komission asetusten (EY) N:o 631/2009, (EU) N:o 406/2010, (EU) N:o 672/2010, (EU) N:o 1003/2010, (EU) N:o 1005/2010, (EU) N:o 1008/2010, (EU) N:o 1009/2010, (EU) N:o 19/2011, (EU) N:o 109/2011, (EU) N:o 458/2011, (EU) N:o 65/2012, (EU) N:o 130/2012, (EU) N:o 347/2012, (EU) N:o 351/2012, (EU) N:o 1230/2012 ja (EU) 2015/166 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2019/2150, annettu 9 päivänä joulukuuta 2019, tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2153, annettu 16 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista sekä asetuksen (EU) N:o 319/2014 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2167, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallintaverkon toimintoja koskevan verkon strategiasuunnitelman hyväksymisestä vuosiksi 2020–2029 (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2168, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, verkon hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja heidän varajäsentensä sekä Euroopan ilmaliikenteen kriisien koordinointiyksikön jäsenten ja heidän varajäsentensä nimittämisestä ilmaliikenteen hallintaverkon toimintoja varten kolmanneksi viiteajanjaksoksi 2020–2024 (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2174, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/317 35 artiklassa tarkoitetuista markkinaehdoista eräiden Alicanten ja Ibizan lentoasemilla annettavien lähi- ja lähestymisalueen lennonvarmistuspalvelujen tapauksessa (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 8919) (ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Liikenne- ja viestintäviraston antamat määräykset

Lentotoiminta kuumailmapallolla (OPS M2-10, TRAFICOM/462950/03.04.00.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Mittarilentotoiminta ilman lennonjohto- tai AFIS-palvelua (OPS M1-6, TRAFI/468278/03.04.00.00/2016) (Ulkoinen linkki)

Suojaisia merialueita ja niiden rajoja koskevan määräyksen kumoaminen (TRAFICOM/563167/03.04.01.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet (TRAFICOM/540030/03.04.03.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-