Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 52 (2019), 1 ja 2 (2020)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta (1314/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (1315/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1330/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä (1339/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja (Ulkoinen linkki)yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta (1340/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta (1348/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta (1349/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki rajavartiolain 60 §:n muuttamisesta (1350/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 56 §:n muuttamisesta (1351/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki meripelastuslain 25 a §:n kumoamisesta (1352/2019)[hätämerkkien käyttäminen] (Ulkoinen linkki)

Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 17 §:n muuttamisesta (1366/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki pelastuslain muuttamisesta (1387/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjasta (1400/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki merilain muuttamisesta (1401/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamista koskevasta (Ulkoinen linkki)

raportointivelvollisuudesta (1402/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (1403/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (1404/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (1415/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki maastoliikennelain muuttamisesta (1429/2019) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista (1452/2019) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista (1453/2019) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1454/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta (1455/2019) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista (1464/2019) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista (1465/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki merimieseläkelain muuttamisesta (1471/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain 99 §:n muuttamisesta (1478/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta (1501/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki ratalain muuttamisesta (1502/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki yksityistielain muuttamisesta (1503/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (1504/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (1505/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki Liikenneturvasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (1506/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki raideliikennelain muuttamisesta (1507/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki ajokorttilain 95 ja 95 a §:n muuttamisesta (1510/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 53 §:n muuttamisesta (1511/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 31 §:n muuttamisesta (1512/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki alkolukkolain 15 §:n muuttamisesta (1513/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 22 a ja 93 §:n muuttamisesta (1514/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki alusliikennepalvelulain 31 §:n muuttamisesta (1515/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki alusrekisterilain 13 f §:n muuttamisesta (1516/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (1517/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (1518/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta (1519/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta (1520/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (1521/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain 55 §:n muuttamisesta (1522/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta (1523/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta (1524/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki laivavarustelain 28 ja 29 §:n muuttamisesta (1525/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (1526/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki laiva-apteekista annetun lain 13 §:n muuttamisesta (1527/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta (1528/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta (1529/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta (1530/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta (1531/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta (1532/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (1533/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki luotsauslain 20 a §:n muuttamisesta (1534/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (1535/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 24 §:n muuttamisesta (1536/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1537/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki postilain 80 §:n muuttamisesta (1538/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki tieliikennelain 106 a §:n muuttamisesta (1539/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (1540/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta (1541/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 49 ja 49 a §:n muuttamisesta (1542/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain 14 §:n muuttamisesta (1543/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain 42 §:n muuttamisesta (1544/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki väylämaksulain 25 §:n muuttamisesta (1545/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtion talousarvio vuodelle 2020 (1546/2019) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/2247, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä annetun päätöksen 2013/488/EU muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/2248, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisellä lentoliikennesopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/2196, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin annetun päätöksen 2013/755/EU (MMA-assosiaatiopäätös) muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2199, annettu 17 päivänä lokakuuta 2019, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON LENTOLIIKENNETTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUKAISESTI PERUSTETUN EUROOPAN UNIONIN JA SVEITSIN LENTOLIIKENNEKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2019, annettu 10 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen korvaamisesta [2020/6] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan ministerineuvoston välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen voimaantulosta [EUVL L 6/2020] (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Armenian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen voimaantulosta [EUVL L 6/2020] (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen voimaantulosta [EUVL L 6/2020] (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen voimaantulosta [EUVL L 6/2020] (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen voimaantulosta [EUVL L 6/2020] (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen voimaantulosta [EUVL L 6/2020] (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen voimaantulosta [EUVL L 6/2020] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2020/12, annettu 2 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 täydentämisestä pätevyyksiä ja niitä vastaavia tietoja ja taitoja, käytännön kokeita, simulaattoreiden hyväksymistä ja lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien vaatimusten osalta [merenkulku] (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Aluksen lastiviiva ja varalaita (TRAFICOM/84663/03.04.01.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Alusten vakavuus (TRAFICOM/193813/03.04.01.00/2019)  (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja (Ulkoinen linkki)yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta (91/2019) (Ulkoinen linkki)