Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 11 - 12/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta (HE 39/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+39/2021 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Laki lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta (213/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210213.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki tartuntatautilain muuttamisesta (224/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210224.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Neuvoston päätös (EU) 2021/454, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2021, päätöksellä (EU) 2020/430 covid-19-pandemian unionissa aiheuttamien matkustusvaikeuksien vuoksi käyttöönotetun tilapäisen poikkeamisen neuvoston työjärjestyksestä voimassaolon jatkamisesta edelleen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0454&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/455, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1326 muuttamisesta ohjauspiirin laitteiden ja kytkinelementtien sekä multimedialaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien yhdenmukaistettujen standardien osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0455&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2021 Lopullinen hyväksyminen (EU, Euratom) 2021/417 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B0417&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2020/1749, annettu 7 päivänä lokakuuta 2020, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1749R(02)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2013/29/EU, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0029R(05)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2021/463, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2021, TIR-carnet’isiin merkittyjen tavaroiden kansainvälistä kuljetusta koskevalla tulliyleissopimuksella perustetussa hallinnollisessa komiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kyseisen yleissopimuksen muuttamiseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0463&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2021/486, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2021, kirjallisessa menettelyssä Euroopan unionin puolesta otettavasta julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan järjestelyn liitteeseen III sisältyvän siviili-ilma-alusten vientiluottoja koskevan alakohtaisen sopimuksen sopimuspuolten kannasta, joka koskee yhteistä kantaa lainan pääoman takaisinmaksun väliaikaisesta lykkäämisestä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0486&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/488, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2021, täytäntöönpanopäätösten (EU) 2020/174 ja (EU) 2020/1167 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hyväksyttyjen innovatiivisten teknologioiden käytöstä tietyissä henkilöautoissa ja kevyissä hyötyajoneuvoissa, jotka voivat toimia nestekaasulla, paineistetulla maakaasulla tai E85:llä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0488&from=FI (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN TALOUSALUE, ETA:n sekakomitean päätökset, EUVL L 105 25.3.2021 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L:2021:105:TOC (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Vaara-alueet OPS M1-28 (TRAFICOM/417169/03.04.00.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46755/TRAFICOM_417169_03_04_00_00_2020_Vaara-alueet.pdf (Ulkoinen linkki)

Liikenteessä käytettäviä vaihtoehtoisia polttoaineita, latausjärjestelmiä ja ajoneuvojen yhteensopivuutta koskevat merkinnät (TRAFICOM/547397/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46774/Maarays_vaihtoehtoisten_polttoaineiden_ja_latausinfran_merkinnoista_FI.pdf (Ulkoinen linkki)