Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 14-16/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 48/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+48/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesiliikennelain muuttamisesta (HE 54/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+54/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 55/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+55/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista (HE 62/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+62/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta (HE 63/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+63/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi (HE 64/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+64/2021 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (273/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210273.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki rikoslain 1 ja 34 a luvun muuttamisesta (281/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210281.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta (282/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210282.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta (283/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210283.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 3 §:n muuttamisesta (285/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210285.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta (286/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210286.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 80 §:n muuttamisesta (288/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210288.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 84 §:n muuttamisesta (289/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210289.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (299/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210299.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki tieliikennelain 155 ja 171 §:n muuttamisesta (300/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210300.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (314/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210314.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2021, sääntöjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2144 soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse ajoneuvojen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä niiden yleisten rakenteellisten ominaisuuksien ja turvallisuuden osalta sovellettavista yhtenäisistä menettelyistä ja teknisistä eritelmistä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0535&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2021/593, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2021, sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa ja Reinin navigaation keskuskomissiossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta jokitiedotuspalvelujen yhdenmukaistettujen standardien hyväksymiseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0593&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2021/594, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2021, sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa ja Reinin navigaation keskuskomissiossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sisävesiliikenteen ammattipätevyyttä koskevien normien hyväksymiseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0594&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/610, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/437 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lääkinnällisiä ajoneuvoja laitteineen, anestesia- ja hengityskoneita, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologista arviointia, pakattuina steriloitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden pakkauksia, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointia, terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla suoritettavia kliinisiä tutkimuksia, ei-aktiivisia kirurgisia implantteja, eläinten kudoksia ja niiden johdannaisia sisältäviä lääkinnällisiä laitteita, sähköakustiikkaa ja sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0610&from=FI (Ulkoinen linkki)

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 156/20/KOL, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjä päästökauppajärjestelmään liittyviä valtiontukitoimenpiteitä vuoden 2021 jälkeen koskevien suuntaviivojen hyväksymisestä [2021/604] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2020C0156&from=FI (Ulkoinen linkki); Suuntaviivat tietyistä päästökauppajärjestelmään liittyvistä valtiontukitoimenpiteistä vuoden 2021 jälkeen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021X0415(01)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/627, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmään (ETIAS) liittyvien tietojenkäsittelytoimenpiteiden kirjaamista lokeihin ja niihin pääsyä koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 mukaisesti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0627&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/646, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2021, sääntöjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2144 soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnässä niiden hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmien (ELKS) osalta sovellettavista yhdenmukaisista menettelyistä ja teknisistä eritelmistä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0646&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/647, annettu 15 päivänä tammikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse tiettyjen lyijyn ja kuudenarvoisen kromin yhdisteiden käyttöä siviilikäyttöön (ammattikäyttöön) tarkoitettujen räjähteiden sähköisissä ja elektronisissa räjäytysnalleissa koskevasta poikkeuksesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0647&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2021/486, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2021, kirjallisessa menettelyssä Euroopan unionin puolesta otettavasta julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan järjestelyn liitteeseen III sisältyvän siviili-ilma-alusten vientiluottoja koskevan alakohtaisen sopimuksen sopimuspuolten kannasta, joka koskee yhteistä kantaa lainan pääoman takaisinmaksun väliaikaisesta lykkäämisestä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0486R(01)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/654, annettu 18 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 täydentämisestä vahvistamalla unionin yhteinen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksu ja unionin yhteinen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0654&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission asetus (EU) 2021/662, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2021, niiden ilma-alusten käyttäjien luettelosta, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja hallinnoivan jäsenvaltion yksilöimisestä kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 748/2009 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0662&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/664, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2021, U-spacen sääntelykehyksestä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0664&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/665, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen sekä muiden ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen palveluntarjoajille valvottuun ilmatilaan nimetyssä U-space-ilmatilassa asetettavista vaatimuksista https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0665&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/666, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2021, asetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta U-space-ilmatilassa harjoitettavaa miehitettyä ilmailua koskevien vaatimusten osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0666&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Transponderivyöhykkeet OPS M1-31 (TRAFICOM/417292/03.04.00.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46894/TRAFICOM_417292_03_04_00_00_2020_Transponderivyohykkeet.pdf (Ulkoinen linkki)

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe (TRAFICOM/391032/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46914/MAARAYS_FI_Taksiliikenteen_yrittajakoulutus_ja_yrittajakoe.pdf (Ulkoinen linkki)

Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset (TRAFICOM/523956/03.04.03.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46915/01_Taksinkuljettajan_kokeen_vaatimukset.pdf (Ulkoinen linkki)

Taksamittarin tekniset vaatimukset (TRAFICOM/423523/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46916/01_taksamittarimaarays.pdf (Ulkoinen linkki)

Ajoneuvojen erityisvalaisimet, heijastimet, heijastavat merkinnät sekä hälytysajoneuvojen äänimerkinantolaitteet (TRAFICOM/393402/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46917/01_taksivalaisinmaarays.pdf (Ulkoinen linkki)

Taksiliikenteen koulutusorganisaatiot (TRAFICOM/391024/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46918/01_Taksiliikenteen_koulutusorganisaatiot.pdf (Ulkoinen linkki)

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus (TRAFICOM/390977/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46919/01_Taksiliikenteen_erityisryhmien_kuljettajakoulutus_maarays.pdf (Ulkoinen linkki)

RADIOTAAJUUSMÄÄRÄYS 4 AB/2021M (TRAFICOM/96772/03.04.05.00/2021) https://www.finlex.fi/data/normit/46934/1_Radiotaajuusmaarays_4AB2021M.pdf (Ulkoinen linkki)