Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 17-18/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Traficom on tarkastelemassa säädöspalveluitaan, ja kuulisi mielellään näkemyksesi tästä säädösseurantapalvelusta. Ohessa linkki säädösseurantaa koskevaan webropol-kyselyyn. (Ulkoinen linkki) Kiitos vastauksestasi.

Säädösseuranta viikot 17-18/2021

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (HE 70/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+70/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 71/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+71/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 73/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+73/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 74/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+74/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi (HE 78/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+78/2021 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä (341/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210341.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta (355/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210355.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta (356/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210356.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/699, annettu 21 päivänä joulukuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta ja oikaisemisesta jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden, huollossa käytettävien osien tuotannon ja vanhentuvia ilma-aluksia koskevien näkökohtien huomioon ottamisen osalta sertifioinnin yhteydessä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0699&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/700, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2021, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta huoltotietojen ja tiettyjen ilma-alusten komponenttien huollonaikaisen asentamisen osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0700&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/701, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2021, hyväksyttyjen raideliikenteen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/665/EU oikaisemisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0701&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/646, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2021, sääntöjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2144 soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnässä niiden hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmien (ELKS) osalta sovellettavista yhdenmukaisista menettelyistä ja teknisistä eritelmistä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0646R(01)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2020/740, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta, asetuksen (EU) 2017/1369 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0740R(03)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2021/689, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan unionin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Sopimus turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(02)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Julistukset, joihin viitataan neuvoston päätöksessä kauppa- ja yhteistyösopimuksen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(03)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen ja Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan sopimuksen voimaantulosta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0430(02)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Hallintoneuvoston päätös N:o 5/2020, annettu 21 päivänä lokakuuta 2020, rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamista Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn yhteydessä koskevista sisäisistä säännöistä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Q0506(01)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-