Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 19-20/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 85/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+85/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 89/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+89/2021 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Neuvoston suositus (EU) 2021/767, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0767&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/694, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja päätöksen (EU) 2015/2240 kumoamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2021/778, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean 103. kokouksessa ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 76. kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan yleissopimukseen, irtolastialusten ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaa laajennettua tarkastusohjelmaa koskevaan kansainväliseen säännöstöön, paloturvallisuusjärjestelyjen kansainväliseen säännöstöön ja alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen tehtävien muutosten hyväksymiseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0778&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/781, annettu 10 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1242 mukaisen tietyt valmistajakohtaiset hiilidioksidipäästöarvot ja kaikkien unionissa rekisteröityjen uusien raskaiden hyötyajoneuvojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt sekä CO2-vertailupäästöt vuoden 2019 raportointikaudelta sisältävän luettelon julkaisemisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0781&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/696, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021, unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0696&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/698, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2021, unionin turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien unionin avaruusohjelman yhteydessä käyttöön otettujen, toimivien ja käytettyjen järjestelmien ja palvelujen turvallisuudesta sekä päätöksen 2014/496/YUTP kumoamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0698&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/782, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0782&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/784, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0784&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/796, annettu 17 päivänä toukokuuta 2021, unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2019/797 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0796&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntöön nro 107 – Luokan M2 tai M3 ajoneuvojen yleisen rakenteen hyväksymistä koskevat yhdenmukaiset vaatimukset https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0237R(01)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, ilmapalloilla harjoitettavaa lentotoimintaa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2018/1139 mukaisia ilmapallojen ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0395R(03)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston suositus (EU) 2021/816, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0816&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Määräys viestintäverkon kriittisistä osista (TRAFICOM/161584/03.04.05.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/47015/Maarays_viestintaverkon_kriittisista_osista.pdf (Ulkoinen linkki)