Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 21-22/2021 (2.6.2021 asti)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 95/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+95/2021 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta (426/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210426.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta (Suomen säädöskokoelman n:o 213/2021)(33/2021) https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2021/ss20210033.pdf (Ulkoinen linkki), Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta (Suomen säädöskokoelman n:o 426/2021) (34/2021) https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2021/ss20210034.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (427/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210427.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta (431/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210431.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta (446/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210446.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (447/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210447.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Neuvoston päätös (EU) 2021/825, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, päätöksellä (EU) 2020/430 covid-19-pandemian unionissa aiheuttamien matkustusvaikeuksien vuoksi käyttöönotetun tilapäisen poikkeamisen neuvoston työjärjestyksestä voimassaolon jatkamisesta edelleen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0825&from=FI (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 158 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat peruuttamista avustavien laitteiden sekä moottoriajoneuvojen hyväksyntää siltä osin kuin kyse on siitä, että kuljettaja havaitsee ajoneuvojen takana olevat loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X0828&from=FI (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 159 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen hyväksyntää siltä osin kuin on kyse jalankulkijoista ja pyöräilijöistä liikkeellelähdön yhteydessä varoittavasta järjestelmästä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X0829&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/836, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0836&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2021/839, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, liikenneyhteisön alueellisessa ohjauskomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta liikenneyhteisön tiettyihin hallinnollisiin ja henkilöstöasioihin https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0839&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/849, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2021, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0849&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/858, annettu 27 päivänä toukokuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/253 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rajat ylittävien vakavien terveysuhkien aiheuttamista varoituksista ja matkustajatietolomakkeiden avulla määritettyjen matkustajien kontaktien jäljityksestä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0858&from=FI (Ulkoinen linkki)

Muutokset TIR-carnet’isiin merkittyjen tavaroiden kansainvälistä kuljetusta koskevaan tulliyleissopimukseen (vuoden 1975 TIR-yleissopimukseen) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0601(01)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/883, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2021, asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen tai toimintarajoitusten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0883&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Määräys taksiliikenteessä käytettävästä muusta laitteesta tai järjestelmästä (TRAFICOM/399176/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/47037/01_Maarays_taksiliikenteessa_kaytettavasta_muusta_laitteesta_tai_jarjestelmasta.pdf (Ulkoinen linkki)

Taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavat tiedot ja hintatietojen esilläpito (TRAFICOM/370012/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/47036/01_Taksimatkasta_matkustajalle_ilmoitettavat_tiedot.pdf (Ulkoinen linkki)

Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa GEN M1-9 (TRAFICOM/200940/03.04.00.00/2021) https://www.finlex.fi/data/normit/47056/TRAFICOM_200940_03_04_00_00_2021_Lentomiehistoa_koskevien_saannosten_soveltaminen.pdf (Ulkoinen linkki)

Vaarallisten aineiden kuljetus rautateillä (TRAFICOM/443235/03.04.02.00/2020) https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/499001/47059 (Ulkoinen linkki)

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (TRAFICOM/443227/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/47058 (Ulkoinen linkki)

Liikenteenohjauslaitteiden värit, rakenne ja mitoitus (TRAFICOM/417533/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/47057 (Ulkoinen linkki)