Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 3 - 4/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 258/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+258/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityistielain 58 §:n ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta sekä luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 263/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+263/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta (HE 264/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+264/2020 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (11/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210011.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta (40/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210040.pdf (Ulkoinen linkki)

Ajoneuvolaki (82/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210082.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (83/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210083.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (84/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210084.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta (85/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210085.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki alkolukkolain 3 §:n muuttamisesta (86/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210086.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki autoverolain muuttamisesta (87/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210087.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta (88/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210088.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (89/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210089.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (90/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210090.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (91/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210091.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki liikennevakuutuslain 2 ja 30 §:n muuttamisesta (92/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210092.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki maastoliikennelain 3 ja 13 §:n muuttamisesta (93/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210093.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (94/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210094.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki tieliikennelain 2 ja 175 §:n muuttamisesta (95/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210095.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista (96/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210096.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman verkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta (98/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210098.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen mukaisesti perustetun Euroopan unionin ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätös N:o 2/2020, annettu 3 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen korvaamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0034&from=FI (Ulkoinen linkki)

Yhteisön ja Sveitsin maaliikennekomitean päätös N:o 2/2020, annettu 11 päivänä joulukuuta 2020, rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteen 1 sekä väliaikaisista toimenpiteistä Sveitsin ja Euroopan unionin välisen sujuvan rautatieliikenteen ylläpitämiseksi annetun komitean päätöksen N:o 2/2019 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0035&from=FI (Ulkoinen linkki)

Yhteisön ja Sveitsin maaliikennekomitean päätös N:o 3/2020, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Sveitsissä 1 päivästä heinäkuuta 2021 sovellettavasta ajoneuvojen käyttömaksujärjestelmästä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0036&from=FI (Ulkoinen linkki)

Vastavuoroista tunnustamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Japanin sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 1/EY/2020, annettu 10 päivänä joulukuuta 2020, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen rekisteröimisestä telepääte- ja radiolaitteita käsittelevän alakohtaisen liitteen mukaisesti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0043&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/97, annettu 28 päivänä tammikuuta 2021, asetuksen (EU) 2015/640 muuttamisesta ja oikaisemisesta uusien täydentävien lentokelpoisuusvaatimusten käyttöönoton osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0097&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston suositus (EU) 2021/89, annettu 28 päivänä tammikuuta 2021, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0089&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Yksityisraiteiden hallinta  (TRAFICOM/483445/03.04.02.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46611/TRAFICOM_483445_03_04_02_00_2020_FI_Yksityisraiteiden_hallinta_.pdf (Ulkoinen linkki)

Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen (TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46612/01_Auton_ja_sen_peravaunun_rakenteen_muuttaminen.pdf (Ulkoinen linkki)