Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 34 ja 35/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 113/2020 vp.) (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus (608/2020) merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta (Ulkoinen linkki)SopS 82/2020 (Ulkoinen linkki)

Ulkoministeriön ilmoitus merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä annetusta selityksestä (SopS 83/2020) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1167, annettu 6 päivänä elokuuta 2020, tavanomaisella polttomoottorilla varustettuihin ja tiettyihin hybridisähkökäyttöisiin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin tarkoitetussa tehokkaassa 48 voltin moottorigeneraattorissa ja siihen yhdistetyssä 48/12 voltin tasavirtamuuntimessa käytettävän teknologian hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 mukaisesti (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1168, annettu 6 päivänä elokuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/587 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse valodiodeilla varustetuista tehokkaista ajoneuvon ulkopuolella olevista valaisimista tietyillä vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivissa henkilöautoissa (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 25 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvon istuimiin sisältyvien ja muiden pääntukien (niskatukien) hyväksyntää [2020/1169] (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen voimaantulosta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1190, annettu 11 päivänä elokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä ja hälytysmekanismin soveltamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/983 oikaisemisesta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1193, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan soveltamisesta rautateiden henkilöliikenteeseen Ruotsissa (Ulkoinen linkki)

Komission asetus (EU) 2020/1181, annettu 7 päivänä elokuuta 2020, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY liitteiden I ja III muuttamisesta annetun komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EU) 2017/2400 tanskankielisen toisinnon oikaisemisesta  (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1222, annettu 24 päivänä elokuuta 2020, valodiodeilla varustetuissa tehokkaissa ajoneuvon ulkovalaisimissa käytetyn teknologian hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 nojalla innovatiiviseksi teknologiaksi polttomoottorilla varustettujen kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi siltä osin kuin asia koskee NEDC-ajosyklin mukaisia olosuhteita (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1232, annettu 27 päivänä elokuuta 2020, tiettyihin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin, mukaan luettuina tietyt sähkökäyttöiset hybridiajoneuvot ja vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot, tarkoitetuissa 12 voltin moottorigeneraattoreissa käytettävän korkean hyötysuhteen generointitoiminnon hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 nojalla (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-