Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 38 ja 39/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta (HE 128/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+128/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 134/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+134/2020 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/1282, annettu 31 päivänä elokuuta 2020, luvan antamisesta Ranskalle pidentää tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/698 11, 16 ja 17 artiklassa määritettyjä ajanjaksoja https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1282&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION SUOSITUS (EU) 2020/1307, annettu 18 päivänä syyskuuta 2020, unionin yhteisestä välineistöstä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja 5G-radiotaajuuksien oikea-aikaisen ja investointeihin kannustavan saatavuuden varmistamiseksi, jotta voidaan verkkoyhteyksiä edistämällä tukea talouden elpymistä covid-19- kriisistä unionissa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1307&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-