Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 40 ja 41/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain

väliaikaisesta muuttamisesta (HE 137/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+137/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 141/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+141/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (HE 146/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+146/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 153/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+153/2020 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, V ja VI liitteisiin sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään typen oksidien tekniseen säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (672/2020) https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200672.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (683/2020) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200683.pdf (Ulkoinen linkki)

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin M324 – M327 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (91/2020) https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2020/ss20200091.pdf (Ulkoinen linkki)

Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten

aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (92/2020) https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2020/ss20200092.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1339, annettu 23 päivänä syyskuuta 2020, valodiodeilla varustettujen tehokkaiden ajoneuvon ulkovalaisimien käytön hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 nojalla innovatiiviseksi teknologiaksi tiettyjen kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi siltä osin kuin asia koskee yhdenmukaistettua kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälistä testimenetelmää https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1339&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION SUOSITUS (EU) 2020/1365, annettu 23 päivänä syyskuuta 2020, yksityisten yhteisöjen omistamien tai käyttämien alusten suorittamaa etsintä- ja pelastustoimintaa koskevasta jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1365&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1426, annettu 7 päivänä lokakuuta 2020, radiotaajuuksien 5 875–5 935 MHz yhdenmukaistetusta käytöstä älykkäiden liikennejärjestelmien turvallisuussovelluksissa ja päätöksen 2008/671/EY kumoamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1426&from=FI (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1421, annettu 1 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden sekä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADN) liitteenä olevien määräysten muutoksiin https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1421&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Kansallinen tarkastuslentotoiminta TRG M1-6 (TRAFICOM/353233/03.04.00.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46271/TRAFICOM_353233_03_04_00_00_2020_Kansallinen_tarkastuslentotoiminta.pdf (Ulkoinen linkki)

Kansallinen tarkastuslentäjän valtuutus PEL M2-16 (TRAFICOM/352661/03.04.00.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46270/TRAFICOM_352661_03_04_00_00_2020_Kansallinen_tarkastuslentajan_valtuutus.pdf (Ulkoinen linkki)

Ammattiveneiden turvallisuus (TRAFICOM/84936/03.04.01.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46269/Ammattivenemaarays_FINAL_6.10.pdf (Ulkoinen linkki)