Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 42 ja 43/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+176/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 177/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+177/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 186/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+186/2020 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta (692/2020) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200692.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/1411, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2020, valtiontuesta C 64/99 (ex NN 68/99), jonka Italia on toteuttanut merenkulkuyritysten Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar ja Toremar (Tirrenia-konserni) hyväksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1411&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/1412, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2020, toimenpiteistä SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN), jotka Italia on toteuttanut Tirrenia di Navigazionen ja sen ostajan Compagnia Italiana di Navigazionen hyväksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1412&from=FI (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1429, annettu 7 päivänä lokakuuta 2020, toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1429&from=FI (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/1475, annettu 13 päivänä lokakuuta 2020, koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1475&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1477, annettu 14 päivänä lokakuuta 2020, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta poikkeuksellisten toimenpiteiden tilapäisen jatkamisen osalta covid-19-pandemian seurausten huomioon ottamiseksi [ilmailu] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1477&from=FI (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN TALOUSALUE: ETA:n sekakomitean päätökset, EUVL L 340 (15. lokakuuta 2020) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L:2020:340:TOC (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1501, annettu 14 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 nojalla tehdystä arvioinnista, joka koskee Saksan myöntämää väliaikaista poikkeusta tietyistä komission asetuksen (EU) N:o 1321/2014 säännöksistä [ilmailu] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1501&from=FI (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1508, annettu 12 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa (CESNI) ja Reinin navigaation keskuskomissiossa (RNKK) sisävesialusten teknisiä vaatimuksia koskevien normien hyväksymiseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1508&from=FI (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1530, annettu 21 päivänä lokakuuta 2020, direktiivin (EU) 2016/798 muuttamisesta rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntöjen kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen soveltamisen osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1530&from=FI (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1531, annettu 21 päivänä lokakuuta 2020, Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan, allekirjoittamaan ja tekemään kansainvälinen sopimus, jolla täydennetään Ranskan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä yksityisten käyttöoikeusurakoitsijoiden toimesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1531&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-