Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 44 ja 45/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (HE 201/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+201/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 202/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+202/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi (HE 192/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+192/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 209/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+209/2020 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta (709/2020) https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200709.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (94/2020) https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2020/ss20200094.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta (95/2020) https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2020/ss20200095.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta (710/2020) https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200710.pdfhttps://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200710.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (714/2020) https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200714.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/1551, annettu 22 päivänä lokakuuta 2020, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun neuvoston suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1551&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1562, annettu 26 lokakuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/167 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjä radiolaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista, jotka koskevat kehittyneitä kenttäalueen liikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmiä, ensiötutkia, ääniyleisradiovastaanottimia, kansainvälisiä matkaviestintälaitteita ja kiinteitä radiojärjestelmiä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1562&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1564, annettu 6 päivänä elokuuta 2020, delegoidun asetuksen (EU) 2018/985 muuttamisesta sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi [tieliikenne] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1564&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1589, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/956 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusia raskaita hyötyajoneuvoja koskevista tiedoista, joita jäsenvaltioiden ja valmistajien on seurattava ja joista niiden on raportoitava https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1589&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1590, annettu 19 päivänä elokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 liitteen I muuttamisesta vuosina 2016, 2017 ja 2018 rekisteröityjen uusien kevyiden hyötyajoneuvojen massan kehityksen huomioon ottamiseksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1590&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION SUOSITUS (EU) 2020/1595, annettu 28 päivänä lokakuuta 2020, covid-19-testausstrategioista, mukaan lukien nopeiden antigeenitestien käyttö https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1595&from=FI (Ulkoinen linkki)

E-sääntö 151 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen hyväksyntää siltä osin kuin on kyse kuolleen kulman varoitusjärjestelmästä polkupyörien havaitsemiseksi [2020/ 1596] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020X1596&from=FI (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 152 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen hyväksyntää siltä osin kuin on kyse luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin tarkoitetuista kehittyneistä hätäjarrutusjärjestelmistä (AEBS) [2020/1597] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020X1597&from=FI (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1580, annettu 23 päivänä lokakuuta 2020, päätöksen (EU) 2020/721 muuttamisesta Euroopan unionin puolesta kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 75. istunnossa ja kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean 102. istunnossa otettavan, viranomaisen puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten valtuuttamista koskevasta mallisopimuksesta annettavan kiertokirjeen MSC-MEPC.5 hyväksymistä koskevan kannan sisällyttämiseksi päätökseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1580&from=FI (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1584, annettu 26 päivänä lokakuuta 2020, Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta 25 tuntia tallentavaa ohjaamoäänitintä (CVR) koskevan tulevan varustevaatimuksen lykkäämiseen covid-19-pandemiasta johtuvien tahattomien seurausten välttämiseksi liittyvien, kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan yleissopimuksen liitteen 6 osaan I tehtävän muutoksen 46 ja osaan II tehtävän muutoksen 39 hyväksymiseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1584&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1627, annettu 3 päivänä marraskuuta 2020, covid-19-pandemiasta johtuvista poikkeuksellisista toimenpiteistä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän ja maksujärjestelmän kolmannella viiteajanjaksolla (2020–2024) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1627&from=FI (Ulkoinen linkki)

EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS N:o 102/20/COL, annettu 31 päivänä elokuuta 2020, luvan myöntämisestä Norjalle jatkaa tiettyjä määräaikoja, jotka täsmennetään covid-19:n leviämisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla, annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/698 2 artiklassa [2020/1635] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2020C0102&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta [EUVL L 367, 5.11.2020] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0045R(05)&from=FI (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN TALOUSALUE, ETA:n sekakomitean päätökset [EUVL L 368, 5.11.2020] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L:2020:368:TOC (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1637, annettu 3 päivänä marraskuuta 2020, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevässä maailmanfoorumissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi E-sääntöihin nro 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 ja 153, ehdotuksista muutoksiksi maailmanlaajuisiin teknisiin sääntöihin nro 7, 15 ja 18, ehdotuksesta muutoksiksi keskinäiseen päätöslauselmaan M.R.3, ehdotuksista kahdeksi peruuttamista sekä liikkeellelähdön yhteydessä toimivaa varoitusjärjestelmää koskevaksi uudeksi E-säännöksi sekä ehdotuksesta sähköajoneuvon tehon määrittämistä koskevaksi uudeksi maailmanlaajuiseksi tekniseksi säännöksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1637&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Suomessa sovellettavat ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt ANS M1-1 (TRAFICOM/435675/03.04.00.00/2020) https://finlex.fi/data/normit/46348/TRAFICOM_435675_03_04_00_00_2020_Lennonvarmistuspalvelun_tarjontaa_koskevat_saannot.pdf (Ulkoinen linkki)

Kansallinen lentokoulutus TRG M1-7 (TRAFICOM/119811/03.04.00.00/2019) https://finlex.fi/data/normit/46350/TRAFICOM_119811_03_04_00_00_2019_Kansallinen_lentokoulutus.pdf (Ulkoinen linkki)