Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 46 ja 47/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta (HE 221/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+221/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 225/2020 vp) [mobiilisovellus] https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+225/2020 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (762/2020) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200762.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta (774/2020) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200774.pdf (Ulkoinen linkki)

Autoverolaki (777/2020) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200777.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki ajoneuvoverolain 35 §:n muuttamisesta (778/2020) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200778.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki ajoneuvolain 10 ja 65 a §:n muuttamisesta (779/2020) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200779.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 29 §:n muuttamisesta (796/2020) [ilmailu] https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200796.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (801/2020) https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200801.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta (802/2020) https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200802.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus (805/2020) ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja IMSBC-säännöstöön sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyviin IBCsäännöstöön ja BCH-säännöstöön tehdyistä muutoksista https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200805.pdf (Ulkoinen linkki); Valtioneuvoston asetus (100/2020) ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja IMSBC-säännöstöön sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyviin IBCsäännöstöön ja BCH-säännöstöön tehdyistä muutoksista https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2020/ss20200100.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1659, annettu 6 päivänä marraskuuta 2020, päätöksellä (EU) 2020/430 covid-19-pandemian unionissa aiheuttamien matkustusvaikeuksien vuoksi käyttöönotetun ja päätöksillä (EU) 2020/556, (EU) 2020/702, (EU) 2020/970 ja (EU) 2020/1253 jatketun tilapäisen poikkeamisen neuvoston työjärjestyksestä voimassaolon jatkamisesta edelleen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1659&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1668, annettu 10 päivänä marraskuuta 2020, toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/515 soveltamiseksi käytettävän tieto- ja viestintäjärjestelmän yksityiskohdista ja toiminnoista [ICSMS] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1668&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1669, annettu 10 päivänä marraskuuta 2020, pilottihankkeesta tiettyjen muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1807 säädettyjen hallinnollista yhteistyötä koskevien säännösten täytäntöönpanemiseksi sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän avulla [IMI] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1669&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1675, annettu 11 päivänä marraskuuta 2020, aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1675&from=FI (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1694, annettu 11 päivänä marraskuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-pandemian vastatoimena https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1694&from=FI (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1697, annettu 12 päivänä lokakuuta 2020, yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välisen sopimuksen mukaisessa kahdenvälisessä valvontakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta, joka koskee päätöstä N:o 0010 hyväksyä sopimuksen liite 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1697&from=FI (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1698, annettu 12 päivänä lokakuuta 2020, yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välisen sopimuksen mukaisessa kahdenvälisessä valvontakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta, joka koskee päätöstä N:o 0011 hyväksyä sopimuksen liite 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1698&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1714, annettu 16 päivänä marraskuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1119 muuttamisesta tiettyjen vain sisäisesti ladattavien hybridisähköhenkilöautojen testausmenetelmän osalta ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön huomioon ottamiseksi sekä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1339 muuttamisesta takavalaisimien osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1714&from=FI (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1705, annettu 23 päivänä lokakuuta 2020, linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaan sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1705&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/1671, annettu 2 päivänä elokuuta 2019, valtiontuesta SA.47867 2018/C (ex 2017/FC), jonka Ranska on myöntänyt Ryanairille ja Airport Marketing Services –yhtiölle https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1671&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Määräys ajoterveyttä koskevien vaatimusten täyttymisestä (TRAFICOM/529906/03.04.03.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46368/Maarays_ajoterveytta_koskevien_vaatimusten_tayttymisesta.pdf (Ulkoinen linkki)