Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 48 ja 49/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 232/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+232/2020 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 237/2020 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+237/2020 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (833/2020) https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200833.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus (837/2020) vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330 https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200837.pdf (Ulkoinen linkki); Valtioneuvoston asetus (104/2020) vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330 https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2020/ss20200104.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (839/2020) https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200839.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (840/2020) https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200840.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki pakkokeinolain 10 luvun 64 §:n muuttamisesta (860/2020) https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200860.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki päästökauppalain muuttamisesta (913/2020) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200913.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1747, annettu 20 päivänä marraskuuta 2020, Euroopan unionin ja Japanin välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta moottoriajoneuvoja ja niiden osia koskevan liitteen 2-C lisäysten 2-C-1 ja 2-C-2 muuttamiseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1747&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan sopimukseen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A1008(01)R(02)&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1806, annettu 25 päivänä marraskuuta 2020, polttomoottorilla varustetuissa henkilöautoissa ja vain sisäisesti ladattavissa sähkökäyttöisissä hybridihenkilöautoissa moottori käynnissä toteutettavan rullaustoiminnon hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanopäätösten 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102 ja (EU) 2020/1222 kumoamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1806&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1812, annettu 1 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/858 mukaista verkossa tapahtuvaa tiedonvaihtoa ja EU-tyyppihyväksyntöjen ilmoittamista koskevista säännöistä [tieliikenne] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1812&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/1814, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2019, Valtiontuesta SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP), jonka Suomi on toteuttanut Helsingin Bussiliikenne Oy:lle https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1814&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2020/1833, annettu 2 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY liitteiden muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen [VAK] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1833&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1834, annettu 3 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvista vuoden 2018 kasvihuonekaasupäästöistä kunkin jäsenvaltion osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1834&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1835, annettu 3 päivänä joulukuuta 2020, akkreditointia ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevista yhdenmukaistetuista standardeista https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1835&from=FI (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISKESKUKSEN (CEDEFOP) HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 6 päivänä toukokuuta 2020, rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamista Cedefopin toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn yhteydessä koskevien sisäisten sääntöjen hyväksymisestä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1204(01)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Kansallinen tarkastuslentäjän valtuutus (PEL M2-16) (TRAFICOM/496406/03.04.00.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46270/TRAFICOM_496406_03_04_00_00_2020_Kansallinen_tarkastuslentajan_valtuutus.pdf (Ulkoinen linkki)

Vaihtoehtoisten polttoaineiden vertailuhinnoista annettavat tiedot (TRAFICOM/166286/03.04.03.00/2020) https://finlex.fi/data/normit/46389/Fi_FCP_maarays.pdf (Ulkoinen linkki)