Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 5 - 6/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 3/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+3/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 6/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+6/2021 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (111/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210111.pdf (Ulkoinen linkki)

Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa (115/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210115.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (118/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210118.pdf (Ulkoinen linkki)

Ministeriön ilmoitus (3/2021) rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2021/ss20210003.pdf (Ulkoinen linkki)

Tasavallan presidentin asetus (4/2021) pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymistä sekä näiden katsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopimukseen liitetyn normin 1 voimaansaattamisesta https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2021/ss20210004.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (121/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210121.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M323 (122/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210122.pdf (Ulkoinen linkki), Valtioneuvoston asetus (5/2021) vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M323 https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2021/ss20210005.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Neuvoston päätös (EU) 2021/102, annettu 25 päivänä tammikuuta 2021, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisellä Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksella perustetussa sekakomiteassa unionin puolesta otettavasta kannasta sekakomitean työjärjestyksen hyväksymiseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0102&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan unionin ja Japanin välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 2/2021, annettu 25 päivänä tammikuuta 2021, moottoriajoneuvoja ja niiden osia koskevan liitteen 2-C lisäysten 2-C-1 ja 2-C-2 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0110&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2021/112, annettu 25 päivänä tammikuuta 2021, Euroopan unionin ja Japanin välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekemisestä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0112&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/116, annettu 1 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 550/2004 säädetyn eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteutusta tukevan ensimmäisen yhteishankkeen perustamisesta, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 409/2013 muuttamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 716/2014 kumoamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0116&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/117, annettu 1 päivänä helmikuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/919 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veneitä koskevista yhdenmukaistetuista standardeista bensiinimoottoreita ja/tai bensiinisäiliöitä sisältävien tilojen tuuletuksen ja sähkötuulettimien osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0117&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston suositus (EU) 2021/119, annettu 1 päivänä helmikuuta 2021, koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta annetun suosituksen (EU) 2020/1475 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0119&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2021/121, annettu 28 päivänä tammikuuta 2021, Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta vastauksena kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön valtioille osoittamaan kirjeeseen, joka koskee kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 9 olevan 9 luvun D jakson muutosta 28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0121&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2020/2034, annettu 6 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 376/2014 täydentämisestä yhteisen eurooppalaisen riskiluokitusjärjestelmän osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2034R(01)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston suositus (EU) 2021/132, annettu 2 päivänä helmikuuta 2021, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun neuvoston suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0132&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/133, annettu 4 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/858 täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on sähköisessä muodossa esitetyn vaatimustenmukaisuustodistuksen perusmuodosta ja -rakenteesta sekä sen tietojen vaihdon keinoista https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0133&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/136, annettu 4 päivänä helmikuuta 2021, polttomoottorilla varustetuissa ajoneuvoissa ja vain sisäisesti ladattavissa hybridisähköajoneuvoissa käytettävien valodiodeilla varustettujen tehokkaiden ajoneuvon ulkovalaisimien käytön hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1119 ja valodiodeilla varustettujen tehokkaiden ajoneuvon ulkovalaisimien käytön hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 nojalla innovatiiviseksi teknologiaksi tiettyjen kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi siltä osin kuin asia koskee yhdenmukaistettua kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälistä testimenetelmää annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1339 oikaisemisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0136&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission päätös (EU) 2021/149, annettu 17 päivänä marraskuuta 2020, valtiontuesta SA.50707 2019/C (ex 2018/FC) – Espanja – Air Nostrumin lentokaluston uusiminen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0149&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/150, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, City of Derry -lentoaseman hyväksi myönnettävästä poikkeuksesta vaatimuksesta pitää hallussa Irlannin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 41 artiklan 6 kohdan mukaisesti myöntämä todistus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0150&from=FI (Ulkoinen linkki)

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) ohjauskomitean päätös SC (2020) 26, tehty 14 päivänä lokakuuta 2020, rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamista Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn yhteydessä koskevista sisäisistä säännöistä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Q0209(01)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/157, annettu 9 päivänä helmikuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1616 muuttamisesta teollisuusventtiilien, hitsaustyömenetelmien, kylmäkoneistojen ja lämpöpumppujen laitteiden, tulitorvikattiloiden, metallisten teollisuusputkistojen, kuparin ja kupariseosten, nestekaasulaitteiden ja -varusteiden sekä ylipaineen varolaitteiden osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0157&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Ultrakevytlentäjän lupakirja (PEL M2-70) (TRAFICOM/483066/03.04.00.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/45268/TRAFICOM_483066_03_04_00_00_2020_Ultrakevytlentajan_lupakirja.pdf (Ulkoinen linkki)

Luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuudet ja käyttö (TRAFICOM/397970/03.04.05.00/2020) https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/480001/46615 (Ulkoinen linkki)

Radiotaajuusmääräys (TRAFICOM/397828/03.04.05.00/2020) https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/480001/46614 (Ulkoinen linkki)

Traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen, muiden kuin autoon kytkettäväksi tarkoitettujen hinattavien laitteiden sekä eläinten vetämien ajoneuvojen rakenne ja varusteet (TRAFICOM/75637/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46634/01_Traktorien__moottorityokoneiden_ja_maastoajoneuvojen__niiden_peravaunujen_.pdf (Ulkoinen linkki)

Ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan ja varusteen tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontamenettelyt (TRAFICOM/46660/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46654/01_Ajoneuvon_jarjestelman_komponentin_erillisen_teknisen_yksikon_osan_ja_varusteen_tuotannon_vaatimustenmukaisuuden_valvontamenettelyt.pdf (Ulkoinen linkki)

Hyväksytyn asiantuntijan pätevyyden arviointi (TRAFICOM/175865/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46655/01_Hyvaksytyn_asiantuntijan_patevyyden_arviointi.pdf (Ulkoinen linkki)

Ajoneuvon nastarenkaiden tekniset vaatimukset ja tyyppihyväksyntä (TRAFICOM/220809/03.04.03.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46675/01_Ajoneuvon_nastarenkaiden_tekniset_vaatimukset_ja_tyyppihyvaksynta.pdf (Ulkoinen linkki)