Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 50 - 51/2020

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys (HE 244/2020) eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys (HE 245/2020) eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys (248/2020) eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys (250/2020) eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys (251/2020) eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020, 7.12.2020 (924/2020) (Ulkoinen linkki), SopS 105/2020 (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista (931/2020) (Ulkoinen linkki), SopS 106/2020 (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta annetun lain 13 luvun 13 b §:n voimaantulosta 932/2020) (Ulkoinen linkki), SopS 107/2020 (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (948/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki ydinenergialain muuttamisesta (964/2020) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta (973/2020) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta (974/2020) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta (975/2020 (Ulkoinen linkki))

Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (997/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (1020/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (1022/2020) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön tehdyistä muutoksista  SopS 108/2020 (Ulkoinen linkki)

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräyksiin tehdyistä muutoksista SopS 114/2020 (Ulkoinen linkki)

Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräyksiin (RID) tehdyistä muutoksista SopS 115/2020 (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1992 annettu 2 päivänä joulukuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen tai toimintarajoitusten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2036, annettu 9 päivänä joulukuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta ohjaamomiehistön osaamista ja koulutusmenetelmiä koskevien vaatimusten osalta sekä tiettyjen toimenpiteiden soveltamispäivämäärien lykkäämisestä covid-19-pandemian vuoksi (Ulkoinen linkki)

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2114, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse covid-19-pandemian seurausten torjumiseksi toteutettavien poikkeuksellisten toimenpiteiden väliaikaisesta pidentämisestä maahuolintapalvelujen tarjoajan valinnan osalta (Ulkoinen linkki)

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2148, annettu 8 päivänä lokakuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 139/2014 muuttamisesta kiitotieturvallisuuden ja ilmailutietojen osalta (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Liikenne- ja viestintäviraston määräys OPS M1-32 kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin käyttämisestä ilmailuun (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäviraston määräys AIR M5-10 ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuudesta ja valmistuksesta (Ulkoinen linkki)