Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 7 - 8/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta (HE 9/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+9/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 10/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+10/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta (HE 15/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+15/2021 (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi (HE 17/2021 vp) https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+17/2021 (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus audiovisuaalisista palveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (137/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210137.pdf (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteen muutosten voimaantulosta (7/2021) https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2021/ss20210007.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2021 (143/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210143.pdf (Ulkoinen linkki); Valtioneuvoston asetus (8/2021) kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2021 https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2021/ss20210008.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M333 (144/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210144.pdf (Ulkoinen linkki); Valtioneuvoston asetus (9/2021) vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M333 https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2021/ss20210009.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M334 (145/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210145.pdf (Ulkoinen linkki);  Valtioneuvoston asetus (10/2021) vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M334 https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2021/ss20210010.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (146/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210146.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (147/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210147.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeristöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (158/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210158.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Neuvoston päätös (EU) 2021/176, annettu 5 päivänä helmikuuta 2021, öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehtyyn sopimukseen (Bonnin sopimus) tehtyjen, kyseisen sopimuksen soveltamisalan laajentamista koskevien muutosten tekemisestä ja Espanjan kuningaskunnan kyseiseen sopimukseen liittymisestä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0176&from=FI (Ulkoinen linkki)

Öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehdyn sopimuksen sopimuspuolten päätös sopimuksen soveltamisalan laajentamisesta kattamaan MARPOL-yleissopimuksen liitteessä VI esitettyjen vaatimusten osalta tehtävä yhteistyö https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0216(01)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehdyn sopimuksen sopimuspuolten päätös Espanjan kuningaskunnan liittymisestä sopimukseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0216(02)&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/250, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä unionin lentoasemilla koskevista säännöistä covid-19-kriisin vuoksi myönnettävän väliaikaisen helpotuksen osalta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0250&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/255, annettu 18 päivänä helmikuuta 2021, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0255&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission päätös (EU, Euratom) 2021/259, annettu 10 päivänä helmikuuta 2021, yhteisöturvallisuutta turvallisuusluokiteltujen avustusten yhteydessä koskevista soveltamissäännöistä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0259&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/267, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, covid-19-kriisin jatkumisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä, tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla ja tiettyjen asetuksessa (EU) 2020/698 tarkoitettujen ajanjaksojen pidentämistä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0267&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/331, annettu 24 päivänä helmikuuta 2021, matkustusluvan hakemiseen liittyviä palveluja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 puitteissa tarjoavien kaupallisten välittäjien väärinkäytösten ilmoittamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0331&from=FI (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/332, annettu 22 päivänä helmikuuta 2021, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevässä maailmanfoorumissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi E-sääntöihin nro 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154 ja 157 sekä onnettomuustietotallenninta koskevaan E-sääntöön, ehdotuksesta muutoksiksi maailmanlaajuiseen tekniseen sääntöön nro 9, ehdotuksesta muutoksiksi konsolidoituun päätöslauselmaan R.E.5, ehdotuksista neljäksi uudeksi E-säännöksi, jotka koskevat onnettomuustietotallenninta, moottoriajoneuvojen suojaamista luvattomalta käytöltä ja luvattoman käytön estävän laitteen hyväksyntää, ajonestolaitteiden hyväksyntää ja ajoneuvon hyväksyntää sen ajonestolaitteen osalta sekä ajoneuvon hälytysjärjestelmän hyväksyntää ja ajoneuvon hyväksyntää sen hälytysjärjestelmän osalta, ehdotuksesta uudeksi keskinäiseksi päätöslauselmaksi M.R.4 sekä ehdotuksista E-sääntöjä nro 155 ja 156 koskeviksi tulkinta-asiakirjoiksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0332&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2020/2252, annettu päivätty 29. joulukuuta 2020, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja niiden väliaikaisesta soveltamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_065_R_0008&from=FI (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN TALOUSALUE, ETA:n sekakomitean päätökset, EUVL L 67 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:067:FULL&from=FI (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2021/355, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0355&from=FI (Ulkoinen linkki)

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisellä kauppa- ja yhteistyösopimuksella perustetun kumppanuusneuvoston päätös N:o 1/2021, annettu 23 päivänä helmikuuta 2021, kauppa- ja yhteistyösopimuksen väliaikaisen soveltamisen päättymispäivästä [2021/356] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0356&from=FI (Ulkoinen linkki)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/359, annettu 22 päivänä helmikuuta 2021, luvan antamisesta Alankomaille soveltaa alennettua verokantaa sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausasemille toimitettavaan sähköön https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0359&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet (TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46694/01_L-luokan_rakenne_ja_varusteet.pdf (Ulkoinen linkki)

L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttaminen (TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46695/01_Lluokan_ajoneuvon_rakenteen_muuttaminen_MAARAYS_FI.pdf (Ulkoinen linkki)