Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 9 - 10/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

 

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoista (162/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210162.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta (163/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210163.pdf (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta (172/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210172.pdf (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta (173/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210173.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen toisesta lisäpöytäkirjasta (183/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210183.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (186/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210186.pdf (Ulkoinen linkki)

Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteiden I ja II muuttamisesta (188/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210188.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta (194/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210194.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki yksityistielain 58 §:n muuttamisesta (197/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210197.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (198/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210198.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta (199/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210199.pdf (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (203/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210203.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Neuvoston päätös (EU) 2021/366, annettu 22 päivänä helmikuuta 2021, kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehtyä eurooppalaista sopimusta (AETR) käsittelevässä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission asiantuntijaryhmässä ja tieliikenteen työryhmässä Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0366&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/377, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY tueksi laadituista koneita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/436 muuttamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0377&from=FI (Ulkoinen linkki)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (Euroopan unionin virallinen lehti L 119, 4. toukokuuta 2016) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0005&from=FI (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN TALOUSALUE, ETA:n sekakomitean päätökset, EUVL L 75 (4.3.2021) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L:2021:075:TOC (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/392, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021, henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin liittyvien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1014/2010, (EU) N:o 293/2012, (EU) 2017/1152 ja (EU) 2017/1153 kumoamisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0392&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/395, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/668 muuttamisesta niiden yhdenmukaistettujen standardien osalta, jotka koskevat suojavaatetuksen sähköstaattisia ominaisuuksia, palomiesten ja moottoripyöräilijöiden suojavaatetusta, lumilautailussa käytettävää suojavaatetusta, nestemäisiä torjunta-aineita käsittelevien sekä torjunta-aineilla käsitellyllä alueella työskentelevien työntekijöiden suojavaatteita, näkyvyyttä lisääviä tuotteita käyttötarkoituksiin, joihin liittyy keskinkertainen riski, seikkailuratojen välineitä ja suojavaatetusta valokaaren termisiltä vaaroilta suojautumiseksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0395&from=FI (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 153 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää siltä osin kuin kyse on polttoainejärjestelmän eheydestä ja sähköisen voimalaitteen turvallisuudesta peräänajotilanteessa [2021/386] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X0386&from=FI (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 155 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää kyberturvallisuuden ja sen hallintajärjestelmän osalta [2021/387] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X0387&from=FI (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 156 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää ohjelmistopäivitysten ja niiden hallintajärjestelmän osalta [2021/388] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X0388&from=FI (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 157 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvon hyväksyntää automaattisen kaistanpitojärjestelmän osalta [2021/389] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X0389&from=FI (Ulkoinen linkki)

Vastavuoroista tunnustamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Japanin sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 2/EY/2020, annettu 11 päivänä helmikuuta 2021, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen rekisteröimisestä telepääte- ja radiolaitteita käsittelevän alakohtaisen liitteen mukaisesti [2021/433] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0433&from=FI (Ulkoinen linkki)

Vastavuoroista tunnustamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Japanin sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 3/EY/2020, annettu 11 päivänä helmikuuta 2020, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen rekisteröimisestä telepääte- ja radiolaitteita käsittelevän alakohtaisen liitteen mukaisesti [2021/434] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0434&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/447, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2021, tarkistettujen vertailuarvojen määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 2 kohdan mukaisesti päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta kaudella 2021–2025 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0447&from=FI (Ulkoinen linkki)

 

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-