Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kuljetettavat painelaitteet

Kuljetettavat painelaitteet

Kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin (TPED, Transportable Pressure Equipment Directive) tavoitteena on taata kuljetettavien painelaitteiden vapaa liikkuvuus Euroopan yhteisön alueella sekä markkinoille saattaminen, toistuva käyttöönotto sekä yhdenmukaiset tarkastuslaitosten tunnustamiset ja laitteiden arviointi- ja uudelleenarviointimenettelyt.

Direktiivissä tarkoitettuissa kuljetettavissa painelaitteissa tulee olla pii-merkintä osoituksena siitä, että laite täyttää sitä koskevat vaatimukset. Nämä vaatimukset annetaan vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksia koskevissa säännöksissä. Yhdessä maassa suoritettu hyväksyntä ja tarkastus hyväksytään vastavuoroisesti kaikissa EU- ja ETA-valtioissa.

Suomessa kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (Ulkoinen linkki).

Direktiivi kuljetettavista painelaitteista (2010/35/EU)

Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2010/35/EU (Ulkoinen linkki), kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta (annettu 16.6.2010, L165/1 Euroopan unionin virallinen lehti 30.6.2010)

Direktiivi kuljetettavista painelaitteista on pantu täytäntöön Suomessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetulla lailla ja sen nojalla.

Ilmoitetut laitokset

Kuljetettavien painelaitteiden turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus varmistetaan menettelyillä, joita suorittavat tunnustetut tarkastuslaitokset eli ilmoitetut laitokset. Ilmoitettujen laitosten tunnustamiselle on asetettu laitoksen luotettavuutta, asiantuntemusta ja riippumattomuutta koskevia edellytyksiä.

Traficom on Suomessa viranomainen, joka tunnustaa TPED:n mukaiset ilmoitetut laitokset (Ulkoinen linkki).