Merimieslääkärit

Listassa on niiden hyväksyttyjen merimieslääkäreiden nimet aakkosjärjestyksessä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojen julkaisuun.

Aaltokallio Tommi
Aarnio Simo
Aho Anna
Ahonen Saana
Ahtiainen Antti
Ahto Merja
Alopaeus Nina
Andersson Laila
Antman Berit
Arola Pertti 
Augustin Merja
Aulu Mikko
Bauer Mia
Beck Johanna
Björkbom Knut Stefan
Borman Ritva
Cajanus Paavo
Collan Paula
Eeva-Partanen Kiia
Elo Kirsti
Elomäki Arto
Eräpuro Kirsi
Eskola Jussi
Espo Timo
Furubacka Leena
Gorski Pasi
Granroth Sofie
Gripenberg Johanna
Grönroos Tino
Haapala Mika
Haarala Johan 
Halenius Marianne
Hansson Axel
Haramo Jussi
Harri-Mikkola Minna
Haverinen Jouko
Heinonen Jouni
Helintö Maaret
Heliö Jussi
Hellman Alex
Hellsten Tina
Henriksson Seija
Honkanen Jari
Hujala Tarja
Huokonen Mikko
Husman Tiina Johanna 
Huttunen Eija
Hynninen Markku
Hämelahti Päivi
Immonen Juho
Immonen-Teittinen Marjo 
Isotalo Hanna
Jaakkola Kari
Jama Leni 
Jokelainen Jussi-Pentti
Jokiranta Pirkko
Juhola Leena
Jurvanen Mika
Jyränki Lotta
Kaakinen Veli Antero
Kaasinen Tuija 
Kalamo Raija
Kalde Yrjö
Kallio Juha
Kangaspunta Petri
Karhuvaara Sakari
Karppinen Natalia
Karra Esko
Karvonen Pirjo 
Kellokoski Riika
Kemppi Jukka
Kervinen Visa
Keskitalo Salla
Kettula Mika
Kettunen Pasi
Khary Ali Heta Mari
Kinnunen Tuija 
Kitinoja Eero
Kivimäki Mika
Komulainen Sanna
Korpela Tuula
Kortelainen Hanna
Koskenvaara Anneli
Koski Tero
Kosunen Irina
Kotomäki Ulla
Krokvik Maria
Kuokkanen Juha
Kuronen Jarmo
Kurronen Jouni
Kvarnström Stina
Kynkäänniemi Simo
Köhler Martti 
Laaksonen Jussi
Laamanen Kari
Laapio Heikki
Laarni Vesa
Lahti Annukka
Laine Tiina-Maija 
Laitinen Tomi
Lappi Jani
Latvala Jari 
Lauerma Päivi
Laurila Mika Markus
Lautiainen Anne
Lehtonen Kai Petri
Lehtonen Lasse
Lemettinen Sari
Lepistö Juha
Lepola Janne
Lindberg Otto
Lindberg Sanders Carl Emil
Linden Lars mogens
Lindfors Heidi
Lipasti Minna
Louhi Katri
Lundell Richard
Luomaranta Jouni
Lähteenmäki Stina
Mandelin Erik
Marttila Antti
Matintalo Pirjo
Mattsson Kaj
Mensah Henrika
Miettinen Pekka
Miettinen Pirkko
Miettinen Tuukka
Miilunpalo Erkki
Miilunpalo Päivi
Muona Sirkka
Mustonen Riikka
Muusavi Jacob
Myllylä Mikko
Mäkelä Jarkko 
Mäntynenä Antti
Mölsä Kari 
Nermes Kimmo
Niinimäki Teppo
Nikkari Ilpo
Nikkari Tarja
Niska Karl-Erik
Nokso-Koivisto Leena
Nordqvist Eeva
Nurmi Merja
Nurminen-Laanaya Eeva-Liisa
Näppilä Matleena
Oikarinen Rauni Hannele
Ollila Arja
Pakkala Lassi 
Parkkinen Hanna 
Pekkola Petri
Peltoniemi Hanna
Penttinen Markus
Pesonen Hannu
Peth Johan Matias
Peura Matti
Pirinen Mika
Pitkänen Jukka
Pohjola Aleksis
Posti Timo
Raja Tuija
Rantanen Kerkko
Rantonen Jarmo
Rauhaniemi Ilse
Rautalahti Mikko
Rechardt Hans
Rinne Otto
Rissanen Riitta-Liisa
Ristolainen Birgitta
Rosenvall Ari
Rouvari Taina
Rundt Anne-Rita
Ruokonen Pekka
Ruuskanen Jouni
Räsänen Janne
Saarelainen Ilkka
Saarenpää Ilkka
Saarinen Kalle-Juhani
Saarinen Roy
Salem Hussam
Sali Kimmo
Sallinen Helmi
Salmi Jussi 
Salminen Ville
Salo Vesa
Salonen-Harkila Liisa
Sandell Jussi
Saurio Rauno
Savander Vesa
Savonius Bernt
Seuri Markku
Siitari Pirjo Susanna
Silfverberg Maria
Soini Matti
Stolt Ragnar
Sulkuvesi Arja
Söderlund Kenneth
Tahvanainen Pia
Taipale Jarmo
Talvio Minna
Tapio Markku
Teitti Erno
Tenhu Mikko
Tenovuo Matias
Tepponen-Forsberg Hilkka
Tervola Arja
Tikkinen Janne
Toivonen Mona
Tsernov Igor
Tuominen Tanja
Tuovila Janne
Tuovinen Eeva-Liisa
Tyrsky Marisa
Törnqvist Heidi
Udd-Granat Lina
Uotila Anne
Vainio Ahti
Wangel Michael
Warro Annemari
Vehmanen Erkki
Wiklund Jan Henrik
Wiksten Jan-Patrik
Willman Jonne
Vilmunen Elisa
Wilson Dan Kenneth
Virta Selina
Virtanen Henri 
Woivalin Tora
Wuorimaa Tomi
Vähäsarja Tuomo
Vänni Toni
Vänttinen Timo 
Yli-Mäyry Natalja
Åstrand Ulla
Öhman Susanna