Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuus takaa toimivan radioliikenteen

Radiolaite on langaton laite, joka käyttää radiotaajuuksia. On tärkeää, että radiolaite käyttää sille tarkoitettua taajuutta. Jotta radiolaitteet eivät häiritsisi muita radiolaitteita tai häiriintyisi muista radiolaitteista, niiden tulee täyttää niille EU-alueella asetetut vaatimukset. EU-alueella saa myydä ja käyttää vain radiolaitteita, jotka täyttävät niille asetetut vaatimukset. Traficom valvoo Suomessa myytävien radiolaitteiden vaatimustenmukaisuutta eli suorittaa markkinavalvontaa.

Mistä radiolaitteen valmistajan, maahantuojan ja myyjän tulee huolehtia?

Valmistajan on huolehdittava laitteen vaatimustenmukaisuudesta ja siitä, että laitteen mukana on tarvittavat dokumentit, tiedot ja merkinnät. Maahantuojan ja myyjän vastuulla on varmistaa, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa.

Radiolaitteiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuudet 

Ennen kuin otat radiolaitteen tuotevalikoimaan, huolehdithan mm. että

  • laitteessa ja pakkauksessa on CE-merkintä,
  • laitteen mukana on valmistajan laatima EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU Declaration of conformity, DoC),
  • laitteen mukana on käyttöohje suomeksi ja ruotsiksi,
  • laitteen mukana on maahantuojan yhteystiedot.

Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukainen radiolaite täyttää sille radiolaitedirektiivissä 2014/53/EU (Ulkoinen linkki) asetetut vaatimukset ja voi liikkua vapaasti koko EU-alueella. EU-alueella saa myydä vain vaatimustenmukaisia radiolaitteita.

Vaatimustenmukaisen radiolaitteen tunnistaa:

  • CE-merkinnästä

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että laite täyttää radiolaitedirektiivin olennaiset vaatimukset. CE-merkintä tulee olla sekä laitteessa että sen pakkauksessa. Merkinnän kiinnittää valmistaja. CE-merkintä ei ole viranomaisen tai muun tahon myöntämä.

  • Valmistajan laatimasta EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta (EU Declaration of conformity)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laitteen valmistajan laatima asiakirja, jolla valmistaja vakuuttaa laitteen olevan vaatimustenmukainen eli täyttävän radiolaitedirektiivin vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee olla laitteen mukana, joko täysimittaisena tai yksinkertaistettuna versiona.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö on määritelty radiolaitedirektiivin liitteessä VI ja yksinkertaistetun EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö liitteessä VII.

Radiolaitteille lisävaatimuksia

RED sisältää Euroopan komissiolle mahdollisuuden asettaa radiolaitteille lisävaatimuksia.

Tietoturvallisuus RED art. 3(3)(d/e/f)

Uusi asetus (Ulkoinen linkki) koskien RED:n artikloja 3(3)(d/e/f) on annettu. Asetuksessa tietyille RED:n soveltamisalaan kuuluville laitteille, kuten internetiin liitettäville laitteille, leluille, lastenhoitoon liittyville laitteille ja päälle puettaville laitteille, asetetaan tietoturvallisuusvaatimuksia. Uusilla vaatimuksilla suojataan verkkoja, parannetaan käyttäjien yksityisyyden suojaa ja pienennetään sellaisten taloudellisten petosten riskiä, joissa hyödynnetään verkkoon liitettyjä laitteita. Asetuksessa on annettu siirtymäaika laitevalmistajille. EU-markkinoille saatettavien laitteiden pitää olla uusien vaatimusten mukaisia 1.8.2024 lähtien.

Hätäpalveluihin pääsyn tukeminen RED art. 3(3)(g)

Aiemmin on annettu asetus (Ulkoinen linkki) koskien RED:n artiklaa 3(3)(g). Asetuksen tarkoituksena on parantaa hätäpuhelun soittajan paikannusta älypuhelimissa. Älypuhelimien on kyettävä vastaanottamaan ja prosessoimaan langattoman lähiverkon (WLAN) signaaleihin perustuvia paikannustietoja sekä satelliittipaikannusjärjestelmistä saatavaa dataa. Niiden on oltava yhteentoimivia ainakin eurooppalaisen Galileo-järjestelmän kanssa. Asetuksessa on ollut siirtymäaika laitevalmistajille. EU-markkinoille saatettavia älypuhelimia vaatimukset koskevat 17.3.2022 lähtien.

Uusi EU-asetus markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta

Uutta markkinavalvonta-asetusta (EU) (Ulkoinen linkki)sovelletaan 16.7.2021 alkaen ja asetus koskee myös radiolaitteita. Markkinavalvonta-asetuksen tavoitteena on mm. vähentää vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

Artiklan 4 mukaan tuotteen EU-alueen markkinoille saattamisen edellytys on, että tuotteelle on nimetty EU-alueelle sijoittautunut talouden toimija, joka vastaa tietyistä tuotteen vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä tehtävistä. Tällainen toimija voi olla valmistaja, maahantuoja, valtuutettu edustaja tai jakelupalvelujen tarjoaja. Komissio on julkaissut soveltamisohjeen (Ulkoinen linkki).

Huomioithan, että Radiolaitteiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuudet -taulukkoon ei ole päivitetty markkinavalvonta-asetuksesta tulevia eri talouden toimijoita koskevat velvollisuuksia.