Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Taajuuskaistan 2300 - 2320 MHz käyttö

Yksityisille matkaviestinteknologiaan perustuville paikallisille radioverkoille, kuten esimerkiksi Private-LTE-verkoille, avataan uusi taajuuskaista 2300 - 2320 MHz. Alla lisätietoa kaistan käyttömahdollisuuksista, käyttötarkoituksesta, taajuusvarausten ja lupien myöntämisestä, niiden voimassaolosta sekä taajuusmaksuista.

Myönnetyt 2,3 GHz radioluvat

Fortum Power and Heat Oy Loviisan voimalaitos2300-2320 MHzLoviisa-1.12.2025
Nokia Solutions and Networks Oy2300-2320 MHzHelsinki (sisätilakäyttö)-16.10.2021
Jakobstadsnejdens Telefon Ab2300-2320 MHzPietarsaari-30.6.2026
Nokia Innovations Oy2300-2320 MHzEspoo (sisätilakäyttö)-9.7.2026
Nokia Innovations Oy2300-2320 MHzOulu (sisätilakäyttö)-9.7.2026
Nokia Innovations Oy2300-2320 MHzTampere1.9.2020-31.8.2026
Nokia Innovations Oy2300-2320 MHzTampere (Teisko)1.8.2020-31.7.2026
Cinia Oy (taajuusvaraus)2300-2320 MHzRiihimäki10.8.2020-9.2.2021

 

Taajuuskaistan 2300 - 2320 MHz käyttötarkoitus

Taajuuskaista 2300 - 2320 MHz avataan yksityisille matkaviestinteknologiaan perustuville rajatun käyttäjäryhmän paikallisille radioverkoille, kuten esimerkiksi Private-LTE-  verkoille. Kyseiset radioverkot ovat tarkoitettu käytettäväksi paikallisesti esimerkiksi tehtaissa, satamissa, lentokentillä, voimaloissa, sekä kaivoksissa niiden omaan toimintaan. Näiden taajuuksien osoittaminen paikalliseen käyttöön mahdollistaa matkaviestinteknologian laajemman hyödyntämisen myös yritysten omissa verkoissa.  Tämä antaa vapaammat kädet verkkojen räätälöimiseen ja muokkaamiseen kulloiseenkin käyttötarpeeseen sopivaksi. Matkaviestinteknologia tuo lisäksi suuremman tiedonsiirtokapasiteetin ja uudenlaiset sovellukset yksityisiin radioverkkoihin.

Taajuuskaistalla 2300 - 2320 MHz toimivia radioverkkoja saa käyttää vain yksityisille matkaviestinteknologiaan perustuville rajatun käyttäjäryhmän paikallisille radioverkoille. Taajuuskaista ei ole tarkoitettu paikallista laajempien alueellisten verkkojen rakentamiseen. Verkkoja ei saa käyttää yleiseen teletoimintaan rajaamattomalle käyttäjäryhmälle.

Taajuuskaistan muu käyttö

Taajuuskaista 2300 - 2400 MHz on langattomien kameroiden käytössä.  Kamerakäytön suojaamiseksi jollain maantieteellisillä alueilla ei mahdollisesti voida ottaa paikallisia verkkoja käyttöön tai niille voidaan joutua asettamaan esimerkiksi tehorajoituksia. Tällaisia ovat mm. sellaiset alueet, joilla on käytössä useita langattomia kameroita yhtäaikaisesti ja säännöllisesti. Myös näille alueille voidaan tapauskohtaisesti myöntää paikallisille verkoille lyhytaikaisia radiolupia tai lupia sisätilakäyttöön, siten etteivät ne häiritse kamerakäyttöä.

Taajuusvarauksien ja lupien myöntäminen

Taajuuskaistan 2300 - 2320 MHz taajuusvarauksia ja lupia myönnetään ensimmäisessä vaiheessa siten, että saapuneita hakemuksia aloitetaan käsittelemään 15.6.2020, kun taajuuskaistaa koskeva käyttötarkoituksen muutos tulee voimaan. Hakemuksen voi tehdä jo aikaisemmin. Ensimmäiset taajuusvaraukset ja radioluvat voivat tulla voimaan 1. heinäkuuta alkaen sitä mukaan, kun niitä koskevat hakemukset on käsitelty. Tarkoitus on, että kaikilla hakijoilla olisi tasapuolisesti riittävästi aikaa tehdä hakemuksensa ennen niiden käsittelyn alkamista.

Ennen radioluvan hakemista radiojärjestelmän käyttöön tarvittaviin radiotaajuuksiin suositellaan hakemaan taajuusvarausta radiojärjestelmän suunnittelua varten tai jos radiolähettimien hankkiminen edellyttää ennakkotietoa käytettävissä olevista radiotaajuuksista. Näin hakija voi jo aikaisessa vaiheessa varmistua, että suunnitellun radioverkon käyttöön on saatavissa tarkoituksenmukaiset taajuudet.

Mikäli samalle maantieteelliselle alueelle tulee useampia hakemuksia, tulee ne käsitellä yhdessä ja antaa niistä ratkaisu samanaikaisesti hallintolain mukaisesti. Jos radiolupa tai taajuusvaraus voidaan radiotaajuuksien niukkuuden vuoksi myöntää vain osalle hakijoista, myönnetään ne hakijoille, joiden toiminta parhaiten sähköisen viestinnän palveluista annetun lain tavoitteita kuten sähköisen viestinnän palvelujen tarjonnan edistämistä, radiotaajuuksien tehokasta ja häiriötöntä käyttöä sekä kilpailua ja viestintäverkkojen toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Jatkossa ensi vaiheen jälkeen hakemuksia käsitellään sitä mukaa kun niitä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille saapuu. Jos taajuusvarauksen tai radioluvan myöntäminen saattaa merkittävästi vaikuttaa samanaikaisesti vireillä olevan toisen hakijan hakemuksen ratkaisemiseen, hakemukset käsitellään kuitenkin yhdessä.

Taajuusvaraus- ja radiolupahakemuksessa esitettävät tiedot

Hakemuksessa on esitettävä vapaamuotoinen radioverkkosuunnitelma.  Tarkempi kuvaus taajuusvarauksen ja radioluvan myöntämisestä ja hakemuksessa esitettävistä tiedoista on tämän sivun lopussa.

Taajuusvarauksen ja radioluvan voimassaolo

Taajuusvaraus myönnetään kuuden kuukauden ajaksi, jona aikana hakija voi toteuttaa suunnitelmansa ja hakea varsinaista radiolupaa. Radiolupa myönnetään enintään kuuden vuoden ajaksi ja radioverkko on otettava käyttöön kuuden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä, muuten lupa voidaan peruuttaa. Taajuudet on otettu käyttöön, kun niitä käytetään luvassa tarkoitetulla käyttöoikeusalueella taajuusalueen käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön. Näiden määräaikojen on tarkoitus edistää taajuuksien tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä ja vähentää varattujen, mutta käyttämättömien taajuuksien määrää.

Lupaehdot

Radioluvassa määrätään verkon tekniset tiedot ja käytön ehdot, erityisesti huomioitava:

 • Pääsääntöisesti paikallisille verkoille myönnetään radiolupa 10 MHz:n levyisen taajuuskaistan käyttöön, mutta perustelluista syistä ne voidaan myöntää myös 20 MHz:n levyiselle taajuuskaistalle.
 • Tukiasemia ja liikkuvia asemia (päätelaitteita) saa käyttää luvan mukaisessa verkossa vain luvassa määrätyllä maantieteellisellä käyttöalueella, eikä niiden aiheuttama kentänvoimakkuus käyttöalueen rajalla saa ylittää luvassa määrättyä arvoa.
 • Pääsääntöisesti tukiasemia ja liikkuvia asemia (päätelaitteita) ei saa käyttää ilmassa olevassa ilma-aluksessa, kuten esimerkiksi helikopterissa tai dronessa. Ilma-alus käytön salliminen päätetään tapauskohtaisesti hakemuksen perusteella. Ilma-aluskäyttö ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä muille käyttäjille, eikä sille anneta häiriösuojaa.
 • Lähekkäisillä maantieteellisillä alueilla toimivat radioverkot on synkronoitava keskenään häiriöiden välttämiseksi. Synkronoinnin kehysrakenne määrätään radioluvan ehdoissa. Synkronoimatta voidaan kuitenkin toimia tilanteissa, joissa verkot eivät aiheuta toisilleen haitallista häiriötä. Luvanhaltijat voivat hakea muutoksia luvissa määrättyihin synkronointiehtoihin. Hakemuksessa on kerrottava synkronoidun toiminnan toteuttava kehysrakenne sekä synkronointisignaalin lähde (kello).

Maksut

Taajuusvarauksesta ja radioluvasta peritään taajuusmaksu, joka perustuu taajuusmäärään, laitemäärään, sekä muihin liikenne- ja viestintäministeriön maksuasetuksessa määrättyihin maksuperusteisiin. Maksu lasketaan käyttämällä yksityisen radioverkon (PMR) maksukaavaa. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191454 (Ulkoinen linkki)

 

PMR10130781,76 €
PMR102100+3096,98 €
PMR106100+3578,07 €
PMR20130984,96 €
PMR202100+3901,95 €
PMR206100+4508,08 €

Taulukko 1: esimerkkilaskelmia vuosittaisesta taajuusmaksusta eri taajuusmäärillä ja laitemäärillä.

Taajuusalueen 2300 - 2320 MHz taajuusvarauksen ja radioluvan myöntäminen

Ennen radioluvan hakemista radiojärjestelmän käyttöön tarvittaviin radiotaajuuksiin suositellaan hakemaan taajuusvarausta radiojärjestelmän suunnittelua varten tai jos radiolähettimen hankkiminen edellyttää ennakkotietoa käytettävissä olevista radiotaajuuksista. Näin hakija voi jo aikaisessa vaiheessa varmistua, että suunnitellun radioverkon käyttöön on saatavissa tarkoituksenmukaiset taajuudet. Taajuusvarauksen sijasta voidaan radioverkolle hakea suoraan radiolupaa. Radiolupa voidaan myöntää ilman taajuusvarausta, jos lupahakemus radioverkkosuunnitelmineen on riittävän tarkka ja toteuttamiskelpoinen radioluvan myöntämiseksi ja luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

Taajuusvaraus myönnetään vain, jos sen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Jotta hakijalle olisi osoitettavissa teknisesti tarkoituksenmukaisia taajuuksia, tulee hakemukseen liitettävän radioverkkosuunnitelman perustua todelliseen ja toteutettavissa olevaan radiojärjestelmähankkeeseen.

 1. Asiakas (verkon loppukäyttäjä tai radioverkon suunnittelija/toimittaja/operoija) lähettää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille radioverkkosuunnitelman, jossa esittää perustiedot verkosta.

  Hakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot. Pohjana voi käyttää lomakkeen PMR Lupahakemus (Ulkoinen linkki) sivuja 1-4. Kaikki alla olevat tiedot on toimitettava, vaikka ne eivät olisi lomakkeessa.
  a) Hakijan tiedot ja laskutustiedot vuosittaisen taajuusmaksun perimistä varten
  b) Radioverkon käyttötarkoitus
  c) Radioverkon käyttäjä, jos on eri kuin hakija
  d) Hakijan rooli radioverkon toteuttamisessa, jos on eri kuin käyttäjä
  e) Tieto hakemuksessa tarkoitettua verkkoa koskevasta sopimuksesta, esisopimuksesta tai muusta verkon käyttäjän ja hakijan välisestä asiakirjasta, jos hakija on eri kuin radioverkon käyttäjä
  f) Maantieteellinen käyttöalue (karttapohjalle merkattuna), suunnittelussa käytetty kentänvoimakkuusarvo käyttöalueen reunalla 1,5 m korkeudella. Verkko tulee suunnitella siten, että sen aiheuttama kentänvoimakkuus on mahdollisimman pieni käyttöalueen ulkopuolella. Suurin sallittu kentänvoimakkuus käyttöalueen rajalla/ulkopuolella määrätään luvassa 
  g) Onko kyseessä sisätiloissa toimiva verkko vai ulkoverkko
  h) Suunniteltu laitemäärä (tukiasemat ja liikkuvat asemat/päätelaitteet)
  i) Tukiasemien sijaintitiedot ja muut mallilomakkeen sivulla 3 mainitut tukiasemien tiedot
  j) Liikkuvien asemien (päätelaitteiden) tekniset tiedot 
  k) Ehdotus synkronointirakenteesta
  l) Muut mahdolliset lisätiedot.

 2. Traficom käsittelee radioverkkosuunnitelman. Jos teknisesti tarkoituksenmukaisia taajuuksia on osoitettavissa ja taajuusvarauksen myöntämisen edellytykset täyttyvät:

  a) Taajuusvarauksessa määritetään maantieteellinen käyttöalue, jolla tukiasemat ja liikkuvat asemat (päätelaitteet) sijaitsevat. Laitemäärät kirjataan taajuusvaraukseen.
  b) Varauksessa määritetään verkon tekniset parametrit (enimmäisarvot), jonka mukaan verkko tulee toteuttaa. 
  c) Taajuusvaraus myönnetään 6 kuukauden ajaksi, jona aikana asiakkaan on toteutettava suunnitelmansa ja haettava varsinainen radiolupa. Taajuusvarauksesta peritään maksu, joka perustuu taajuusmäärään, tukiasemien määrään sekä muihin liikenne- ja viestintäministeriön taajuusmaksuasetuksessa määrättyihin maksuperusteisiin. Liikkuvista asemista (päätelaitteista) peritään maksua vasta radioluvan yhteydessä. Maksu lasketaan käyttämällä yksityisen radioverkon (PMR) maksukaavaa. Taajuusvarausmaksusta säädetään 12 §:ssä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191454 (Ulkoinen linkki)
  d) Jos lupaa ei haeta taajuusvarauksen voimassaoloaikana, varaus raukeaa automaattisesti sen voimassaolon päättyessä ilman erillistä päätöstä. Taajuusvarauksen voimassaoloa voidaan kuitenkin myös jatkaa hakemuksesta. Taajuusvaraus raukeaa, kun varauksessa tarkoitetun radioverkon käyttöön myönnetään radiolupa. Taajuusvarausmaksua ei palauteta eikä sitä hyvitetä lupamaksusta.

 3. Hakija toteuttaa taajuusvarauksen mukaisen radioverkon ja lähettää lupahakemuksen Traficomille. Verkkoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin radiolupa on myönnetty.
  a) Jos verkko on toteutettu täysin taajuusvarauksen mukaisesti, lupahakemuksessa voidaan viitata tähän, eikä tietoja tarvitse ilmoittaa uudelleen.
  b) Jos lupahakemus poikkeaa taajuusvarauksessa olevista tiedoista, on poikkeukset ilmoitettava hakemuksessa. 
  c) Mikäli luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, Traficom myöntää lupahakemuksen perusteella radioluvan, jossa määrätään verkon tekniset tiedot ja käytön ehdot.
  d) Lupa on voimassa enintään 6 vuotta. Radiolupa voidaan yleensä myöntää uudelleen. Lupaa on suositeltavaa hakea riittävän ajoissa ennen edellisen luvan voimassaoloajan päättymistä. Radioluvasta peritään taajuusmaksu, joka perustuu taajuusmäärään, tukiasemien ja liikkuvien asemien (päätelaitteiden) määrään, sekä muihin liikenne- ja viestintäministeriön maksuasetuksessa määrättyihin maksuperusteisiin. Maksu lasketaan käyttämällä yksityisen radioverkon (PMR) maksukaavaa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191454 (Ulkoinen linkki)
  e) Mikäli luvan voimassaoloaikana todetaan, ettei taajuudet ole käytössä tai niitä käytetään luvassa määrätyn käyttötarkoituksen vastaisesti, voidaan lupa peruuttaa.