Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Begäran om utlåtande: Användning av modellflygplan i luftfart (OPS M1-32)

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om ändringar till föreskriften OPS M1-32. Ändringarna beror på den övergångsperiod som ges i EU-förordningen 2019/947 till modellflygklubbar och modellflygföreningar. Alla andra avsnitt än de som gäller modellflygning skulle strykas ur föreskriften. Den ändrade föreskriften avses träda i kraft den 1 januari 2022.

EU:s drönarförordning 2019/947 blev tillämplig den 31 december 2020. Artikel 21 i förordningen innehåller dock en övergångsperiod på basis av vilken deklarationer av UAS-operatörer enligt nationell lagstiftning gäller till och med den 1 januari 2022. På basis av denna övergångsbestämmelse kan verksamhet inom ramen för en deklaration således fortsätta i enlighet med tidigare nationella regler till och med den 1 januari 2022. Därefter övergår man till att följa reglerna enligt förordningen 2019/947.

Punkt 3 i artikel 21 i förordningen innehåller däremot en övergångsperiod för modellflygklubbar och -föreningar på basis av vilken drift av obemannade luftfartyg får fortsätta i enlighet med relevanta nationella regler och utan något tillstånd i enlighet med artikel 16 till och med den 1 januari 2023. Föreskriften OPS M1-32 skulle således förbli i kraft endast gällande verksamhet inom modellflygklubbar under året 2022. Om statlig obemannad luftfart ges en separat föreskrift OPS M1-35, som just nu är på remiss ända till den 20 oktober.

Vi ber er lämna era utlåtanden senast den 10 november 2021. Utlåtandena kan sändas till ämbetsverkets registratorskontor per e-post på kirjaamo@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM. Vi ber att utkastets ärendenummer TRAFICOM/429321/03.04.00.00/2021 anges som referens i utlåtandet. Använd gärna den bifogade kommentartabellen.

Dokumenten finns i det här skedet endast tillgängliga på finska, men Traficom ger gärna information även på svenska enligt behov och svar på svenska är välkomna.

Ytterligare information:

Allmän e-postadress för ärenden som gäller obemannad luftfart: rpas(at)traficom.fi
Leila Iikkanen, jurist, tfn 029 5346 039, leila.iikkanen(at)traficom.fi
Esa Stenberg, överinspektör, esa.stenberg(at)traficom.fi
Patrik Söderström, specialsakkunnig, patrik.soderstrom(at)traficom.fi