Gränsöverskridande samarbete för utveckling av digitala lösningar för logistik och mobilitet

Smidigare överskridning av gränsen mellan Finland och Ryssland samt digitalisering av logistik har främjats aktivt genom ett företagsdrivet pilotförsök av nya tjänster. Samtidigt har samarbetet mellan de finska och ryska organisationerna främjats för att skapa nya tjänsteinnovationer. Bakgrunden till detta är projektet Smidig och digital gränsöverskridande transport mellan Finland och Ryssland som startade i oktober 2018.

Utgångspunkten för projektet var utveckling av intelligenta logistiktjänster i samarbete mellan Finland och Ryssland. Syftet med samarbetet är att bidra till innovationer och tillväxt genom att stöda gränsöverskridande samarbete mellan företag inom logistiksektorn. Samtidigt främjades automatisering av trafik och transporter, intelligent infrastruktur och effektivare godstransporter, som hade fastställts som fokusområden i de finska och ryska transportmyndigheternas avsiktsförklaringar. Syftet var också att möjliggöra att företagen kan utveckla sina tjänster via globala logistikgångar, t.ex. via gången mellan Asien och EU.

”Vi främjar aktivt samarbetet mellan de finska och ryska organisationerna för att få innovationer på logistiksektorn som även skulle bidra till att skapa logistiska servicekedjor. Vi vill främja logistiksamarbetet ur en bredare synvinkel. Ett konkret exempel är föreningen CaaS Nordic (Extern länk), vars syfte är att främja en nationell och öppen plattform för logistiktjänster samt internationellt samarbete”, betonar Transport- och kommunikationsverket Traficoms data- och kunskapsdirektör Juha Kenraali.

”Utvecklingen av logistiktjänster utgår från utsläppssnåla, effektiva och säkra lösningar samt nya tjänsteinnovationer. Detta är möjligt genom ett omfattande samarbete mellan den offentliga och privata sektorn som försöker hitta gemensamma mål för att gagna så många som möjligt” berättar ledande sakkunnig Noora Lähde från Traficom.

Mot smidiga gränstransporter och en logistisk hubb mellan Europa och Asien

Projektet genomfördes av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Vedifiadi Oy och Kouvola Innovation Oy. Ett annat arbete inom projektet gällde att utveckla en gränstrafiksapplikation vid Finlands östgräns.

”eBorder är en helhet av tjänster och innehåll som ger realtids och verklig information om trafiken vid gränsstationerna samt en pålitlig led för förmedling av elektroniska dokument och för att säkerställa deras riktighet. I projektet beskrev och utredde vi de nödvändiga stegen för att digitalisera bilaterala transporttillstånd och att få dem med i eBorder-helheten. I följande fas övergår vi till praxis och pilotförsök”, säger Jukka Partinen från Imatran Seudun Kehitysyhtiö.

”Intelligent trafik och intelligent logistik skapar betydande ny affärsverksamhet och är en viktig tillväxtmöjlighet för Finland. Projektet omfattar en åtgärdsplan för främjande av intelligent trafik vid samarbetet mellan de finska och ryska myndigheterna. Planen är till hjälp då man utnyttjar denna möjlighet. VTT är en aktiv aktör i ett ekosystem av företag, myndigheter och forskningsinstitut. Det skapar en omfattande helhetsbild av hur tekniken och affärsverksamheten för intelligent trafik utvecklas och vilka verkningar de har. VTT erbjuder både företag och myndigheter sina kunskaper och sina innovationstjänster”, berättar forskningsteamets chef Heidi Korhonen från VTT.

Projektet har fått utrikesministeriets IBA-finansiering, m.a.o. finansiering för samarbetet kring Östersjön, Barents hav och det arktiska området. Projektets resultat presenterades i ett seminarium i S:t Petersburg den 17 maj 2019. Presentationerna från seminariet finns på Trafiklabbets webbsidor (Extern länk) och meddelandet på Traficoms webbsidor (Extern länk). I seminariet diskuterades förutom försök även möjligheten för ett mer omfattande införande av CaaS-logistikgångstänkandet mot Asien.

Ytterligare information:

Forskningsrapporten Smidig och digital gränsöverskridande transport mellan Finland och Ryssland

Smidig och digital gränsöverskridande transport mellan Finland och Ryssland - Forskningsrapport om smidigare gränstrafik i Imatra

Traficom:
data- och kunskapsdirektör Juha Kenraali, tfn 040 557 8903, +358 40 557 8903, juha.kenraali(at)traficom.fi, Twitter @JuhaKenraali

ledande sakkunnig Noora Lähde, tfn 045 222 2017, +358 45 222 2017, noora.lahde(at)traficom.fi, Twitter @NooraLahde

@Liikennelabra @CaaSNordic

VTT:

Research Team Leader Heidi Korhonen, tfn 040 595 6450, +358 40 595 6450, heidi.korhonen(at)vtt.fi

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:

Utvecklingschef Jukka Partinen, tfn 050 495 7000, +358 50 495 7000, jukka.partinen@kehy.fi