Kungörelse om beslut om förbud och begränsning enligt sjötrafiklagen (782/2019) i Helsingfors till tillfartsöppningen av Kronbron mellan Kronberget och Paloholmen med dess inflygningsområden

Transport- och kommunikationsverket Traficom utfärdar fartbegränsningen 10 km/h för farkoster i broöppningen och dess infartsområden som är belägna inom en enskild farled under byggarbetet för Kronbergsbron mellan Kronberget och Paloholmen i Helsingfors. Det föreslagna området har samma bredd som den enskilda farleden och sträcker sig 50 m norrut och 50 m söderut från öppningen i enlighet med bifogade karta.

Samtidigt uppmanas Helsingfors stad att märka ut ett omkörningsförbud i samma område och byggherren för bron att märka ut sjötrafikmärkena som anger begränsningen av den segelfria höjden.

Undantag från förbudet eller begränsningen

Beslutet gäller inte sådan trafik med farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, uppdrag för prehospital akutsjukvård och räddningsuppdrag, tryggandet av Försvarsmaktens verksamhet samt av andra motsvarande orsaker.

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 1 juni 2022, även om ändring söks, och gäller tills den slutliga farleden öppnas. Besvärsinstansen kan dock förbjuda att beslutet verkställs.

Kungörelsetiden

Kungörelsetiden är 6.5.–12.6.2022

Kungörelsen har publicerats den 6 maj 2022 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Ändringssökande

En part vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller kan lämna in en begäran om omprövning av detta beslut till Traficom. Närmare anvisningar om begäran om omprövning framgår av den anvisning om hur man begär omprövning som bifogas till beslutet.

Ytterligare information

Överinspektör Jan Nyholm
tfn 029 534 5296
e-postadress: jan.nyholm@traficom.fi