Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Meddelande till båtförare och sjöfarare: Coronarestriktionernas konsekvenser för examina för maritim radio

För ordnande av examina för maritim radio följer vi tills vidare myndighetsföreskrifterna om regionala deltagarbegränsningar på alla examensnivåer över hela Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficoms beslut och anvisningar följer dessa bestämmelser. Pandemirestriktionerna har omedelbara följder, som försvårar situationen för båtförare och i synnerhet för professionella sjöfarare.

Enligt lagstiftningen kan ett fartygsradiotillstånd beviljas till en privatperson som har ett lämpligt behörighetsbevis – eller åtminstone en examen som avlagts med godkänt resultat. I fråga om beviljande av radiotillstånd har deltagarbegränsningarna för behörighetexamina en direkt effekt på beviljandet av nya fartygsradiotillstånd. Lagstiftningen är dock förpliktande, och dess gränser kan inte heller i denna situation överskridas.

På grund av det rådande läget ber vid dock alla parter om flexibilitet. Detta gäller även myndighetsverksamhet och granskningssituationer till sjöss.

Transport- och kommunikationsverket Traficom anvisar och rekommenderar följande, om behörighetsexamen inte har kunnat avläggas på grund av deltagarbegränsningar:

  • Man ansöker om radiotillstånd för annan utrustning som finns på fartyget, som inte kräver behörighetsintyg, exempelvis radar och AIS-sändare, om sådana ingår i fartygets radiostation
  • De sändare som även omfattas av krav på behörighetsbevis (vanligen maritim VHF-radiotelefon och andra kommunikationsmedel som fungerar på maritima frekvenser hålls strömlösa så att de i händelse av en nödsituation snabbt kan göras funktionsdugliga för att tillkalla hjälp.

Den rådande pandemisituationen är en utdragen undantagssituation, som dock inte kan motivera långvarig användning av utrustning utan tillstånd. Tillsynsmyndigheten fattar alltid beslut utifrån de rådande omständigheterna, och dess beslut kan också överklagas. En båtförare som blir föremål för en inspektion är skyldig att visa att hen är medveten om situationen och måste också kunna visa att hen har vidtagit nödvändiga åtgärder. I fall där ett beslut överklagas fattas det slutgiltiga beslutet om eventuella sanktioner efter en inspektion genom ett rättsligt förfarande.

Båtsäsongen har inte ännu fullt ut kommit igång. Vi hoppas att alla parter beaktar det rådande läget och att situationen återgår till det normala så snart som möjligt.

Ytterligare information

meriradiopatevyydet(at)traficom.fi