Ny föreskrift: Specialtransporter och specialtransportfordon

Den 29 mars 2019 har Transport- och kommunikationsverket Traficom utfärdat föreskriften Specialtransporter och specialtransportfordon.

 

Föreskriften träder i kraft den 5 april 2019.

Genom föreskriften upphävs Trafiksäkerhetsverket Trafis tidigare föreskrift Specialtransporter och specialtransportfordon (TRAFI/4592/03.04.03.00/2015).

Efter ikraftträdandet av föreskriften har det visat sig nödvändigt att revidera och precisera föreskriften på vissa punkter. Den nya föreskriften syftar till att förtydliga föreskriften för att underlätta tolkningen av den samt till att göra sådana ändringar som sänker de kostnader som specialtransporter medför aktörerna och underlätta arbetet i anslutning till dessa. I föreskriften görs dessutom de ändringar som är nödvändiga eftersom de mått och massor som allmänt tillåts på väg enligt förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) har blivit större.

Föreskriften tillämpas på specialtransporter. Ett specialtransportfordon kan vara avsett att framföras utan last, att transportera odelbar last eller tillverkat för något särskilt ändamål.

Ytterligare information:

                 Inspektör Tuomas Peltokangas, p. 029 534 5523, tuomas.peltokangas(at)traficom.fi
                 Specialsakkunnig Juhani Puurunen, tfn 050 384 3088, juhani.puurunen(at)traficom.fi
                 Jurist Niina Kallio-Nordlund, tfn 029 534 7153, niina.kallio-nordlund(at)traficom.fi