Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Traficom begränsar inte antalet passagerare i kollektivtrafiken i Södra Karelen

Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen inom området för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt. Enligt ämbetsverkets bedömning är åtgärderna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och de andra åtgärder som redan vidtagits tillsvidare tillräckliga och det är inte nödvändigt att begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin.

Med anledning av anmälan som Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt gjort har Traficom utrett behovet att temporärt begränsa antalet passagerare i trafikmedlen inom området för att förhindra spridning av covid-19-epidemin i trafikmedlen. Ärendet har utretts tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna och trafikidkarna inom området.

Beslutet att inte begränsa antalet passagerare påverkades av incidensen av smittfall och spårbarheten av smittkedjor inom området vid tidpunkten för när beslutet fattades, åtgärderna som vidtagits i trafikmedlen för att förebygga smittspridning samt de andra åtgärder som vidtas inom området för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Dessutom beaktade man de samhälleliga skadliga konsekvenser som den eventuella begränsningen skulle medföra samt att ett beslut om begränsning av antalet passagerare är avsett som en sistahandsåtgärd och en temporär begränsningsåtgärd.

Antalet passagerare har minskat och aktörernas åtgärder hittills tillräckliga

”Enligt utredningarna som erhållits från aktörerna har primära hygien- och avståndsåtgärder avsedda att förbättra resesäkerheten enligt lagen om smittsamma sjukdomar samt andra åtgärder såsom rekommendationer om ansiktsmask vidtagits på ett ganska omfattande sätt. Dessutom har de trafikmedelspecifika antalen passagerare minskat så mycket att regional begränsning av antalet passagerare i praktiken inte skulle ha någon stor effekt på de nuvarande antalen passagerare”, konstaterar Traficoms överdirektör Jarkko Saarimäki.

Beslutet att begränsa antalet passagerare skulle endast ha effekt på enstaka turer där bokningsgraden överskrider 50 %. Enligt utredningarna som erhållits är det med sådana turer inom vägtrafiken ofta fråga om turer där en stor del av passagerarna är skolelever som är berättigade till lagstadgade transporter, och deras rätt att stiga ombord på trafikmedlet kan inte begränsas genom ett beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Inom den lokala busstrafiken har man dessutom strävat efter att i mån av möjlighet öka kapaciteten. Begränsning av maximiantalet passagerare inom väg- och spårtrafiken skulle därmed knappast ha någon effekt på antalet passagerare, och begränsningen skulle således inte heller förebygga smittspridningen.

I fråga om lufttrafik har linjetrafiken avbrutits fullständigt och enligt den aktuella informationen återupptas trafiken tidigast i början av juli. Inom sjötrafik har rederierna för passagerarfartyg i inrikes trafik frivilligt minskat antalet passagerare till 50–60 % av maximiantalet.

Transport- och kommunikationsverkets beslut angående anmälan och begäran om temporär begränsning av antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin inom området för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrik (Extern länk)t (på finska)

Ytterligare information

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki@traficom.fi, tfn 029 539 0576. Twitter @Saarimaki

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar den 22 februari 2021 blev Transport- och kommunikationsverket Traficom en behörig hälsosäkerhetsmyndighet. I lagen föreskrivs om Traficoms befogenhet att temporärt begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Traficom kan fatta ett beslut om begränsningar om det är uppenbart att åtgärderna för att upprätthålla hygiennivån och tillräckligt glesa förhållanden inte är tillräckliga och om det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Genom beslutet får Traficom ålägga en skyldighet att begränsa det största tillåtna antalet passagerare hos en leverantör av transporttjänster eller den som bedriver trafik på uppdrag av leverantören till högst hälften av det största antal passagerare som får tas ombord på trafikmedlet. Beslutet får gälla endast trafikmedel som används för samtidig transport av fler än 10 personer. Beslutet får fattas för högst en månad åt gången och det ska omedelbart upphävas om kriterierna för beslutets giltighet inte längre uppfylls.