Varutransportrobotar följer trafikreglerna för fotgängare, fastän de inte är fotgängare

De varutransportrobotar som dykt upp i trafiken i huvudstadsregionen har väckt mycket intresse och förundran. Vad är de här apparaterna och hur bör andra trafikanter förhålla sig till dem?

”Transport- och kommunikationsverket Traficom och polisen har gjort tolkningen att dessa anordningar enligt den nuvarande lagstiftningen är elektriska färdmedel som ersätter gång. Anordningarna används huvudsakligen på trottoarer och vid behov på cykelvägar, och de rör sig i promenadtakt, det vill säga ungefär 4–6 km/h”, berättar Eetu Pilli-Sihvola, chef för servicehelheten Digitalisering inom transport, väginfrastruktur och statistik vid Traficom. 

Enligt polisinspektör Tuomo Katajisto tillämpas reglerna för fotgängare på varutransportrobotarna, men de är inte fotgängare. För att anordningen skulle betraktas som en fotgängare skulle den behöva transportera en fysisk person. Därför är exempelvis en bilförare som kör på körbanan inte skyldig att ge en robot som är på väg över ett övergångsställe fri passage som för fotgängare.

”Man får förstås inte heller köra över en robot med bil med avsikt, utan bilisten ska försöka förutse situationen och i mån av möjlighet undvika skador, precis som i alla andra situationer”, fortsätter Katajisto. 

Vad händer om jag krockar med en robot?

Varutransportrobotar väjer för annan trafik. För att kunna röra sig tryggt observerar robotarna sin omgivning med hjälp av olika sensorer och kameror. Robotarna övervakas från ett kontrollrum. Om de inte själva klarar av att ta sig fram, ber de om hjälp från kontrollrummet.

Vid en eventuell olycka är företaget ansvarigt för att roboten har följt trafikreglerna för att säkerställa trafiksäkerheten. Polis bör tillkallas om det har uppstått personskador eller betydande materiella skador, om olyckan orsakar olägenheter för den övriga trafiken eller om det finns andra oklarheter i situationen.

Varutransportrobotar används i många länder i Europa, såsom Danmark, Estland, Storbritannien och Tyskland, samt i USA. Det finns inga kända fall där de skulle ha orsakat personskador.

Beaktar lagstiftningen utvecklingen inom automatisering?

De varutransportrobotar som nu tagits i bruk är lätta anordningar som rör sig mycket långsamt. Framöver kan vi också komma att se andra typer av fjärrstyrda anordningar, som huvudsakligen styrs av ett automatiskt system. 

”Varutransportrobotar är ännu ett nytt fenomen, som inte helt och hållet passar in i det nuvarande regelverket, såsom den traditionella fördelningen av roller i trafikreglerna. Därför utvecklar man regleringen enligt de erfarenheter man får. Reglerna för definition och användning av anordningarna behöver ses över stegvis så att automatiseringen av trafiken kan utnyttjas på ett tryggt sätt. Vi stöder kommunikationsministeriet i utvecklingen av regelverket”, berättar Pilli-Sihvola. 

Traficom har som uppgift att främja automatiseringen av trafiken och möjliggöra trygga försök, undersökningar och innovationer i anknytning till detta. 

Ytterligare information

Traficom: Eetu Pilli-Sihvola, chef för servicehelheten, tfn 029 534 5572, eetu.pilli-sihvola @traficom.fi, på Twitter @ EPilliSihvola

Polisen: Tuomo Katajisto, polisinspektör, tfn 029 548 1952, tuomo.katajisto@poliisi.fi