Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ändringar i bilbeskattningen 1.1.2021

Den nya bilskattelagen (777/2020) träder i kraft den 1 januari 2021. På beskattningen av fordon tillämpas de nya bestämmelserna om skyldigheten att betala bilskatt uppstår den 1 januari 2021 eller senare. Det blir inga ändringar i bilskattebeloppet, utan de skattesatser och beskattningsvärden som tillämpas i beskattningen fastställs som tidigare.

Bilskatt vid ändringar på fordonets konstruktion

Om fordonets konstruktion, användningsändamål eller ägarskap förändras efter förstaregistreringen på ett sätt som inverkar på beskattningen påför Traficom bilskatt.

Bilskatt påförs inte för en sådan ändring i fordonets konstruktion som endast konstateras genom att uppmäta fordonets hastighet. I praktiken gäller bestämmelsen situationer där lätta tvåhjuliga motordrivna fordon, trehjuliga mopeder eller lätta fyrhjulingar trimmas. 

Skattskyldighet om fordonets konstruktion, användningsändamål eller ägarskap förändras

Vid återkravet av bilskatt som betalas med stöd av funktionsnedsättning är den skattskyldiga mottagare av återbäringen, alltså ägaren eller innehavaren. I alla andra fall är den skattskyldiga den ägare som ägt fordonet när den faktor som påverkar beskattningsgrunderna förändrades. Om ägaren inte kan påvisas är den skattskyldiga den som ägde fordonet när skattemyndigheten fick kännedom om en sådan ändring.

Påföljdsavgifter

Bestämmelserna om felavgifter och bilskatteförseelser hävs och ersätts med skatteförhöjning, förseningsavgift eller försummelseavgift alltefter typen av förseelse.

Skatteförhöjningen kan påföras om en skattedeklaration eller en annan föreskriven uppgift, handling eller utredning är bristfällig eller felaktig eller över huvud taget inte har lämnats in.

Förseningsavgiften kan påföras om skattedeklarationen har givits för sent men innan beskattningsbeslutet fattats. Förseningsavgiften kan påföras även om den skatteskyldiga på eget initiativ korrigerar eller kompletterar uppgifter som bilbeskattningen baserar sig på till egen nackdel efter den utsatta tiden men innan beskattningsbeslutet fattats.

Försummelseavgiften kan påföras för försummande av anmälningsskyldigheten, utredningsskyldigheten, kontrollskyldigheten, bokföringsskyldigheten, anteckningsskyldigheten eller skyldigheten att föra körjournal. Det är frågan om försummelser av sådana skyldigheter som inte är kopplade till anmälningsskyldighet av skatt.

Dröjsmålsränta i en del situationer

Dröjsmålsränta ska betalas på bilskatten i fall där skattemyndigheten förrättar beskattningen på den grund att det i trafikregistret eller i faktiskt bruk finns ett fordon för vilket ingen bilskatt har deklarerats eller för vilket deklarationen har lämnats in efter utsatt tid och att påförandet av skatten därför fördröjts.

När Traficom förrättar beskattningen räknas dröjsmålsräntan ut från den tidpunkt då uppgiften om ändringen i beskattningsgrunden har kommit skattemyndigheten till kännedom. Dröjsmålsräntan ska alltså i dessa fall även betalas för tiden innan det förfallodatum som anges i beskattningsbeslutet. Det går alltså inte att få räntefri betalningstid genom att agera i strid med bestämmelserna om att lämna in deklarationen.

Ansökan om förhandsavgörande för bilbeskattning

Traficom kan ge ett avgiftsbelagt förhandsavgörande om hur bilskattelagen tillämpas på beskattningen av ett fordon efter förstaregistreringen. Förhandsavgörandet kan även ges på fordonets beskattningsvärde eller skattens belopp.

Förhandsavgörandet ges för en bestämd tid och det lagakraftvunna förhandsavgörandet följs som bindande på krav av den som fått förhandsavgörandet under den tid det beviljats för, högst till utgången av kalenderåret efter att avgörandet givits. Förhandsavgörandet som gäller beskattningsvärdet eller bilskattens belopp gäller dock högst i tre (3) månader från det datum då avgörandet har getts.

Uppdaterad